Przetargi.pl
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WSZ W PŁOCKU

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 09400 Płock, ul. Medyczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3646105, 3646330 , fax. 243 646 101,36
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Medyczna 19
  09400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3646105, 3646330, fax. 243 646 101,36
  REGON: 65007000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WSZ W PŁOCKU
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowy części pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o powierzchni użytkowej 148,17 m2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.1. rozbudowę obszaru - utworzenie Sali nadzoru, 1.2. modernizację wiaty dla karetek. 2. W zakres zamówienia wchodzą prace ogólnobudowlane; prace w zakresie: instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, klimatyzacji, instalacji gazów medycznym, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) określone w załączniku nr 1 do siwz. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również: 2.1. wykonanie robot budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 1 do siwz, a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. usunięcie kolizji instalacji, naprawy uszkodzeń instalacji) 2.2. oddzielenie miejsc wykonywanych prac szczelnymi osłonami zabezpieczającymi. 2.3. prace towarzyszące i roboty tymczasowe takie jak m.in.: organizację, zabezpieczenie i dozór robót oraz placu budowy przez cały okres wykonywania robót (od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót włącznie), 2.4. wywóz i utylizację gruzu i innych odpadów, 2.5. usuwanie w okresie gwarancji i rękojmi wad, awarii i usterek oraz naprawy zamontowanego sprzętu i urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi, 2.6. sporządzenie dokumentacji projektowej powykonawczej z naniesieniem zmian w opracowaniach projektowych w kolorze czerwonych z podpisami inspektora nadzoru i projektanta. 2.7. koszty, o których mowa w ppkt. 2.1-2.6 należy uwzględnić w cenie ofertowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 9.000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach