Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej DR/008 na terenie Leśnictwa Jasieniec

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych ogłasza przetarg

 • Adres: 02777 Warszawa, ul. Cynamonowa 2 lok. 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 203 54 94 , fax. 22 203 49 88
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
  ul. Cynamonowa 2 lok. 8
  02777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 203 54 94, fax. 22 203 49 88
  REGON: 14133644600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej DR/008 na terenie Leśnictwa Jasieniec
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadanie pn. "Przebudowa drogi leśnej DR/008 na terenie leśnictwa Jasieniec”. Istniejący droga znajduje się na terenie Leśnictwa Jasieniec, obręb Koszary, gmina Iłża, powiat radomski. Przebudowa drogi obejmuje odcinek przebiegający przez oddziały nr 126, 149, 149/148, 174/173, 173, łączy się z drogami publicznymi: gminną (gm. Mirzec) Małyszyn Dolny (Stary) – Lipie naw. Gruntowa (droga przebiega przy oddziale 126), krajowa nr 9 poprzez drogę leśną tzw. „strażową”. Całkowita długość istniejącej drogi wynosi około 2540m. Projektowana droga przebiega przez teren wolny od zabudowy. Istniejąca droga nie posiada utwardzenia - doga gruntowa o szerokości 3-4m bez poboczy. Teren, na którym usytuowana jest droga jest równinny, największe spadki podłużne znajdują się w kilometrażu około od km 0+400 do km 0+600 i wynosi około 6% oraz w km od około 1+000 do 1+200 i wynosi około 4,50%. W ciągu przebudowywanej drogi w km 0+421,90; 0+560,23; 1+065,86; 1+420,19 pod koroną drogi znajdują się przepusty. Przepust znajdujący się w km 0+560,23, 1+065,86 przeznaczony jest do rozbiórki natomiast przepust w km 1+420,19 do przedłużenia. W celu wykonania przebudowy, w granicach projektowanego pasa drogowego (korony drogi), zostanie wykonana wycinka drzew. Parametry techniczne drogi: a) prędkość projektowa Vp=30 [km/h] b) kategoria ruchu KR1 c) kilometraż km 2+541,43 d) szerokość jezdni 3,5 m e) poszerzenia na łukach zgodnie z DGLP f) szerokość poboczy 0,75 m g) szerokość opaski oporującej 0,25 m h) szerokość korony drogi 5,5 m i) spadek poprzeczny jezdni jednostronny 3% j) spadek poprzeczny jezdni na łukach jednostronny 3 - 4% k) spadek poprzeczny poboczy 6% l) promienie łuków poziomych 100, 180, 260 m m) promienie wyokrąglające łuki na zjazdach i skrzyżowaniach 11 m n) rowy przydrożne trapezowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł. 16.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 09 1020 2629 0000 9102 0302 4791; b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 16.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Nadleśnictwo Marcule, Marcule 1 27-100 Iłża. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 16.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp 16.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 16.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16.6.2.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach