Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna

Gmina Wieczfnia Kościelna ogłasza przetarg

 • Adres: 06513 Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236 540 004 , fax. 236 540 050
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieczfnia Kościelna
  Wieczfnia Kościelna 48
  06513 Wieczfnia Kościelna, woj. mazowieckie
  tel. 236 540 004, fax. 236 540 050
  REGON: 13037851600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach