Przetargi.pl
USUNIECIE OSADU Z DNA STAWU NAPOWIETRZANEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU LEMNA W BĄKOWCU WRAZ Z JEGO ZAGOSPODAROWANIEM WE WŁASNYM ZAKRESIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU LEMNA W BĄKOWCU”

Gmina Garbatka-Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26930 Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6210194, 6210163 w. 22 , fax. 486 210 054
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Garbatka-Letnisko
  ul. Skrzyńskich 1
  26930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 486 210 054
  REGON: 53193800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USUNIECIE OSADU Z DNA STAWU NAPOWIETRZANEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU LEMNA W BĄKOWCU WRAZ Z JEGO ZAGOSPODAROWANIEM WE WŁASNYM ZAKRESIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU LEMNA W BĄKOWCU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usunięcie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu wraz z jego zagospodarowaniem we własnym zakresie. Modernizację oczyszczalni należy prowadzić na pracującym obiekcie tzn.: bez przerw technologicznych w procesie oczyszczania ścieków. Wszelkie prace prowadzone będą przy dopływie ścieków w ilości ok. 340,00m3/dobę. Prace prowadzić w taki sobób, aby nie uszkodzić folii uszczelniającej dno i skarpy stawu. Folia okryta jest warstwą piasku grubości 25 cm. 1. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót: 1) Wykonanie niezbędnych zgłoszeń i uzyskanie stosownych zezwoleń na wykonanie prac; 2) Przygotowanie oczyszczalni do przyjmowania ścieków z pominięciem stawu napowietrzanego, wykonanie rurociągu podającego ścieki z pompowni do stawu doczyszczającego; 3) Wyłączenie napowietrzania stawu nr 1 tj.: napowietrzanego; 4) Demontaż instalacji napowietrzającej m.in.: dyfuzorów (CELA I – 15 kompletów dyfuzorów dennych czterorurowe,7 kompletów dyfuzorów skarpowych, CELA II – 16 kompletów dyfuzorów dwururowych, 6 kompletów dyfuzorów skarpowych dwururowych, CELA III – 14 kompletów dyfuzorów dwururowych), rurociągów EPDM, PE oraz rurociągów pływających; 5) Montaż oraz uruchomienie instalacji tymczasowgo napowietrzania w stawie doczyszczającym tj.: nr 2; 6) Wyczyszczenie dna i skarp stawu napowietrzanego z osadu; 7) Zagospodarowanie osadu - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 8) Udokumentowanie ilości usuniętego osadu; 9) Przedstawienie Zamawiającemu sprawozdanie z wykonanych prac wraz z wykonaniem wszelkich niezębnych badań; Zamawiający udostępni teren oczyszczalni ścieków celem dokonania wizji po uprzednim uzgodnieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252140-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę oferent winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące) 8.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Zwoleń O/Garbatka numer konta: 67 9157 0002 0040 0400 0257 0019 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 8.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 8.5 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 8.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 8.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8.6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 8.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 8.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach