Przetargi.pl
Prawo jazdy kategorii C

Sadecki Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 146
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4429110 , fax. 018 4429984
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sadecki Urząd Pracy
  ul. Węgierska 146 146
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4429110, fax. 018 4429984
  REGON: 49202507100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sup.nowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prawo jazdy kategorii C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 20 osób bezrobotnych w ramach I edycji kursowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki realizacji zamówienia: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali min. 3 szkolenia z zakresu Prawa jazdy kategorii C w ciągu ostatnich 3 lat oraz dysponują kadrą dydaktyczną merytorycznie przygotowaną do prowadzenia szkolenia objętego przedmiotem zamówienia. Instruktor w trakcie zajęć praktycznych może szkolić wyłącznie jedną osobę. Instruktor prowadzący jest obowiązany do przeprowadzenia co najmniej 50% szkolenia praktycznego dla danej osoby szkolonej, łączny czas pracy instruktora nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu doby. Do tego czasu wlicza się także czas zatrudnienia na innym stanowisku pracy. Łączny czas zajęć praktycznych prowadzonych przez instruktora w ciągu doby nie może przekraczać 8 godzin. Wykonawca powinien zapewnić materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika szkolenia oraz przekazać komplet materiałów wydawanych kursantom do SUP (forma papierowa lub CD). Szkolenie winno zakończyć się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. (Dz. U. Nr 31 poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, certyfikatu (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym) zgodnego z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C. Kserokopie ww. dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zamówienia, podpisane przez uczestników szkolenia (złożony podpis wraz z datą potwierdzenia odbioru) i przekazane do SUP w Nowym Sączu. Wzory zaświadczeń i certyfikatu Wykonawca musi dołączyć w wersji papierowej do oferty szkoleniowej. Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 nr 217 poz. 1834). Wykonawca musi przedstawić program szkolenia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz.315) zawierający w szczególności: 1. nazwę i zakres szkolenia; 2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia 3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia (poziom wykształcenia, umiejętności itp.); 4. cele szkolenia; 5. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; 6. treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; 7. wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; 8. sposób sprawdzania efektów szkolenia. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj. m.in.: dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; protokołu z egzaminu (jeżeli został przeprowadzony); rejestru wydawanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; ankiet oceny szkolenia i wykładowcy dla uczestników i absolwentów szkolenia (załącznik nr 8 do SIWZ); Wykonawca w trakcie trwania szkolenia musi zapewnić uczestnikom szkolenia warunki uwzględniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. W zakresie warunków lokalowych musi posiadać co najmniej jedną salę o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2, wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla 20 osobowej grupy, oświetloną, ogrzewaną i przewietrzoną, odizolowaną od innych pomieszczeń wraz z toaletą w jej pobliżu. Utwardzony plac manewrowy wyłączony z ruchu pojazdów innych niż przeznaczone do nauki jazdy, umożliwiający wykonanie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym o powierzchni 180 m2 wyposażony w pachołki i tyczki o łącznej wysokości co najmniej 2 m. Jeśli z placu manewrowego korzysta w trakcie szkolenia jednocześnie więcej niż jeden pojazd to powierzchnię placu należy zwiększyć o co najmniej 100 m2 dla każdego dodatkowego pojazdu. Zapewnienie wyposażenia dydaktycznego zgodnego z obowiązującym stanem prawnym i poziomem techniki zawierającego co najmniej: tablicę do pisania, makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze, tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, obowiązujące teksty aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów oraz urządzenia umożliwiające korzystanie ze wskazanych pomocy dydaktycznych. Pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia powinny być dopuszczone do ruchu, przystosowane do nauki jazdy, spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, być oznaczone nazwą i adresem ośrodka szkoleniowego. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien dokładnie podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych oraz praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sali, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne. W przypadku zajęć praktycznych należy wymienić sprzęt i urządzenia jakie będą wykorzystywane podczas zajęć oraz w jakich ilościach. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników szkolenia oceny merytorycznej i technicznej przebiegu szkolenia m.in. na podstawie formularza ankiety oceniającej przekazanej przez Zamawiającego jak również przedstawienia jej wyników (zestawienie i analiza). Niezależnie od tego Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu opis, w jaki sposób prowadzi własny nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia oraz kto personalnie odpowiada za jego realizację. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin teoretyczny oraz umożliwi Zamawiającemu jego nadzorowanie. Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia, jest zobowiązany zapoznać uczestników z jego szczegółowym programem oraz przekazać im harmonogram realizowanych zajęć. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne oraz podstawowe materiały piśmienne potrzebne do prowadzenia notatek (zeszyt, długopis). Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania. W programie szkolenia w punkcie dotyczącym sposobu sprawdzenia efektów szkolenia Wykonawca m.in. winien precyzyjnie określić w jaki sposób zamierza spełnić niniejsze zobowiązania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny potwierdzające, że zakres działalności Wykonawcy odpowiada profilowi zamówienia, tj. w przypadku: 1) spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie - odpis z rejestru sądowego (KRS), 2) spółek cywilnych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami oraz umowę spółki cywilnej), 3) osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolnicze Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmian.) - wg załącznika nr 2 do SIWZ. 4. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia min. 3 dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali min. 3 szkolenia z zakresu Prawa jazdy kategorii C (załącznik nr 4); 5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca; pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (załącznik 3); 6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (CV oraz kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły. Nie należy dołączać wszystkich dokumentów posiadanych przez poszczególnych wykładowców, które nie mają związku z przedmiotem zamówienia) - załącznik 5. Należy wskazać Wykładowców prowadzonych poszczególne tematy zajęć (wykładowcę należy łączyć w tematem zajęć); Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie podpisane przez każdego Wykładowcę poświadczające fakt uczestnictwa w zamówieniu oraz akceptacji warunków wskazanych w ofercie (oryginał). Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kserokopia). 6a) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 7. Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na 2009 r.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sup.nowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach