Przetargi.pl
Odbiór odpadów segregowanych -makulatura z placówki pocztowej przy ul. Lwowskiej w Wadowicach

Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-093 Kraków, ul. Bronowicka 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6190516, 6190537 , fax. 012 6190573
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Bronowicka 44 44
  30-093 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6190516, 6190537, fax. 012 6190573
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Poczta Polska

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów segregowanych -makulatura z placówki pocztowej przy ul. Lwowskiej w Wadowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór odpadów segregowanych -makulatura w ilości 1 m3 raz w tygodniu wg harmonogramu wywozu będącego załącznikiem nr 4 do SIWZ, który będzie zał. nr 1 do umowy. W ramach odpłatności za świadczoną usługę Wykonawca wyposaża Zamawiającego w odpowiednią i
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 p.z.p. 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień tj posiadają aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na odbiór stałych odpadów segregowanych z terenu Gminy Wadowic 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy p.z.p., wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na odbiór stałych odpadów segregowanych z terenu Gminy Wadowice. 3. Ponadto do oferty należy załączyć: 3.1. Podpisany formularz oferty - zgodny z załącznikiem nr 1, 3.2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 - sposób obliczenia ceny oferty 3.3. Oświadczenie zgodne z treścią art.22 ustawy p.z.p - zał nr 2 3.4. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza, dla osób podpisujących ofertę przez pełnomocnika upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę. 3.5. Dowód wpłaty wadium - jeżeli wadium wniesione będzie przelewem (bezgotówkowo); jeżeli wadium wniesione będzie w formie gwarancji lub poręczenia, do oferty należy załączyć potwierdzoną kopię poręczeń lub gwarancji oraz do koperty oryginał luzem. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa, pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 5.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność oświadczenia analogicznie jak w zakresie dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 5. Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie: 5.1 Zgodnie z art. 23 p.z.p. wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (dot. konsorcjów, spółek cywilnych). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia dokumentu w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, z którego będzie wynikało pełnomocnictwo - wykonawcy występujący wspólnie upoważniają jednego spośród siebie jako przedstawiciela (lidera) pozostałych, poprzez podpisanie pełnomocnictwa przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców. Przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5.2 Dokumenty składane przez podmioty występujące wspólnie: 5.2.1 wszyscy uczestnicy podmiotu występującego wspólnie składają dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ w części II pkt 2.1 do 2.2 (każdy z osobna). 5.2.2 pozostałe dokumenty wymienione w części II SWIZ pkt 3 podmioty występujące łącznie składają wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną