Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DULOWEJ - etap IV

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Józefa Piłsudskiego 14
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6127227 , fax. 032 6121147
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  ul. Józefa Piłsudskiego 14 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 032 6127227, fax. 032 6121147
  REGON: 00052723300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DULOWEJ - etap IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej o pow. 776 m2 ; Wykonanie chodnika z kostki brukowej o pow. 312,5 m2 ; Wykonanie oświetlenia terenu w zakresie ułożenia kabli, zabudowanie 8 szt. słupów wraz z oprawami ; Zabudow
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233205
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania ; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.; 4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Warunkami udziału w postępowaniu są również: 7. Wykonanie przez Wykonawcę min. 2 zamówień o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2 (każde zadanie), w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. 8.Wykonawca winien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zmówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia: - jedną osobą - posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi (kierownik budowy) - jedna osobą posiadającą uprawnienia do kierowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 9. Udzielenie minimum 36 miesięcy gwarancji. 10.Posiadanie polisy lub innego dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunków przez Wykonawcę zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wg zasady spełnia -nie spełnia. Nie spełnienie chociaż jednego z wymaganych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a jego oferta zostanie odrzucona
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) Informację o osobie, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy należy dołączyć uprawnienia do kierowania robotami drogowymi (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz.1118 z późn. zmianami) oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego ( zgodnie z ustawą z dnia 15.XII.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42 z późn. zmianami). W przypadku gdy osoba przewidziana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie jest jego pracownikiem, należy dołączyć umowę przedwstępną lub oświadczenie o gotowości do współpracy; d) Uprawnienia dla osoby przewidzianej do kierowania robotami w zakresie wykonania oświetlenia terenu ułożenia kabli, zabudowie słupów - w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz zaświadczenie z właściwej Izby Samorządu Zawodowego ( zgodnie z ustawą z dnia 15.XII.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz.42 z późn. zmianami). W przypadku gdy osoba przewidziana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie jest jego pracownikiem, należy dołączyć umowę przedwstępną lub oświadczenie o gotowości do współpracy. e) Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich zakresu oraz daty i miejsca wykonania . Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje) - dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 7 ; f) Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu min. 36 m-cy gwarancji na przedmiot zamówienia g) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. h) Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo; i) Pełnomocnictwo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 6 b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. Dokumenty o których mowa w pkt 1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 2. stosuje się odpowiednio. - U W A G A Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebinia.pl (BIP)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną