Przetargi.pl
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego CBC 5 Diff

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8448230 , fax. 033 8448384
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Wysokie Brzegi 4 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8448230, fax. 033 8448384
  REGON: 00030440900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego CBC 5 Diff
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkło i drobny sprzęt laboratoryjny Podłoża suche i na płytkach Petriego Testy identyfikacyjne Podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi do aparatu Bactec 9050 Krążki z antybiotykami Podłoża do hodowli i testy identyfikacyjne prątka gruźlicy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336960005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w ustawie w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz w niniejszej specyfikacji tj., 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w ustawie w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz w niniejszej specyfikacji tj. 1) posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie przez komisję przetargową na druku ZP - 17 zgodnie z ustawą PZP oraz niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia na podstawie złożonych dokumentów przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; , Wykonawca ma siedzibę poza RP, 2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605) : 1)pkt 2, 3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. , Pełnomocnictwo , 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty - dot. podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez wykonawcę; , Oświadczenie o wyrobach medycznych, 4. Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane produkty spełniają wymagania określone w art. 4 i nast. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2004 nr 94, poz. 896) oraz, że wykonawca jest gotowy w każdej chwili potwierdzić to poprzez przesłanie kopii odpowiedniej dokumentacji., Karty charakterystyki , 5. Karty charakterystyki oferowanych produktów, jeśli są wymagane (w 2 egzemplarzach : 1 egzemplarz w ofercie i 1 egzemplarz spięty osobno), Ulotki odczynnikowe , 6. Ulotki odczynnikowe do wszystkich oferowanych odczynników (w 2 egzemplarzach : 1 egzemplarz w ofercie i 1 egzemplarz spięty osobno), Instrukcje obsługi, 7. Instrukcje obsługi w języku polskim, Podwykonawcy, 8. Pisemne wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom (o ile dotyczy), ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego właściciela licencji oprogramowania lub firmy przeprowadzającej szkolenie pracowników po zainstalowaniu analizatora;, Certyfikaty jakości, 9. Certyfikaty jakości według formularza cenowego., Próbki, 10. Po 2 próbki krążków : cefoksytyny i telitromycyny (pakiet nr 5) do wykonania porównania zgodności z SIWZ i jako zużyte nie podlegają zwrotowi., Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ, 11. Podpisany przez wykonawcę aktualny formularz ofertowy według załącznika nr 1;, Formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ, 12. Podpisany i wypełniony - aktualny formularz cenowy - zał. nr 2 do SIWZ, Oświadczenie - zał. nr 3 do SIWZ, 13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wzór zał. nr 3 do SIWZ - podpisane przez wykonawcę;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.propublico.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach