Przetargi.pl
Prace remontowo - konserwatorskie elewacji Przedszkola Publicznego nr 1 w Czańcu ul. Królewska 16 - etap II

Gmina Porąbka ogłasza przetarg

 • Adres: 43-353 Porąbka, ul. Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8272802, 8272815, 8272810 , fax. 338 272 802
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Porąbka
  ul. Krakowska 3
  43-353 Porąbka, woj. śląskie
  tel. 033 8272802, 8272815, 8272810, fax. 338 272 802
  REGON: 72182290000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.porabka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowo - konserwatorskie elewacji Przedszkola Publicznego nr 1 w Czańcu ul. Królewska 16 - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja II etapu prac remontowo-konserwatorskich elewacji budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu zlokalizowanego przy ul. Królewskiej 16. W zakres prac wchodzą roboty budowlane i konserwatorskie elewacji frontowej (północnej) budynku, obejmujące usunięcie starych obróbek blacharskich i zastąpienie ich obróbkami z blachy tytanowo cynkowej, usunięcie z elewacji zbędnych instalacji i wsporników, usunięcie wtórnych tynków cementowych oraz innych warstw wtórnych i innych niezgodnych technologicznie mas, usunięcie warstw farb do poziomu tynków właściwych, usunięcie z powierzchni prostych wszystkich tynków wapienno-piaskowych i cementowo-wapiennych wykazujących całkowitą lub znaczną niesprawność, oczyszczenie powierzchni murów, wzmocnienie osłabionych cegieł rozpuszczalnikowym głęboko penetrującym preparatem, uzupełnienie usuniętych tynków, wykonanie na cokole tynków renowacyjnych, uzupełnienie, wzmocnienie i rekonstrukcja detali sztukatorskich (gzymsy, opaski okienne), malowanie elewacji, elementy wykonane z kamienia - oczyszczenie, odsolenie, wzmocnienie elementów osłabionych, uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja. Zadanie obejmuje również przebudowę instalacji gazowej, w celu jej usunięcia z elewacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Przy realizacji robót stanowiących przedmiot postępowania Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (jeżeli będzie miało miejsce powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia – Podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy, wszystkich osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie czynności fizycznych związanych z wykonywaniem przewidzianych zamówieniem prac przygotowawczych (np. odbicie tynków), prac tynkarskich, malowania elewacji, obsługi sprzętu budowlanego wykorzystywanego do prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich, prac fizycznych wchodzących w zakres remontu instalacji gazowej, a także innych czynności fizycznych wyszczególnionych w przedmiarach robót stanowiących część dokumentacji technicznej (jako załącznik do siwz); jeżeli wykonanie tych wszystkich czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy, a Wykonawca jest podmiotem zobowiązanym do jego stosowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Kosztorys ofertowy (fakultatywnie) 2) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 4) Szczegółowy opis rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach