Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-608 Świętochłowice, Łagiewnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323451580, , fax. +48323451544
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
  Łagiewnicka 76
  41-608 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. +48323451580, , fax. +48323451544
  REGON: 00015099800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach SP. z o.o., do pojazdów i sprzętu za pomocą kart paliwowych umożliwiających zakup bezgotówkowy wydanych przez Wykonawcę. 2.Zakup paliwa do pojazdów i sprzętu polegać będzie na bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników samochodów Zamawiającego wymienionych w Załączniku do umowy oraz do zbiornika przewoźnego o poj. do 1m3, przez posiadacza karty wystawionej na samochody i zbiornik będące w posiadaniu MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. 3.Wykonawca zapewni Zamawiającemu realizacje zakupów paliwa płynnego w co najmniej jednej stacji paliw położonej na terenie miasta Świętochłowice, w godzinach od 600 do 2200, 7 dni w tygodniu, drogą transakcji bezgotówkowych. Podczas tankowania paliw rejestrowana będzie: data, godzina tankowania, ilość i wartość paliwa, rodzaj tankowanego paliwa, nr rej. pojazdu lub nazwę zbiornika. 4.Rozliczanie zawartych transakcji będzie odbywało się fakturą VAT maksymalnie dwa razy w miesiącu. Wykonawca obciąży Zamawiającego fakturą zbiorczą za dokonane w danym okresie zakupy paliw płynnych. 5.Jakość dostarczanych paliw ciekłych musi odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych obowiązujących w dniu dostawy m. in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r ( Dz.. U. z 2015 r. poz. 1680 z 23.10.2015 r) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 660) oraz właściwych obowiązujących normach: benzyna bezołowiowa – PN-EN 228, olej napędowy – PN-EN 590. 6.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę oleju napędowego On - szacunkowa ilość 100 m3 dostawę etyliny bezołowiowej Pb - szacunkowa ilość 1 m3 Podane powyżej wielkości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonania zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 7.Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będą faktyczne ilości zakupionego paliwa, cena paliwa na danej stacji paliw Wykonawcy obowiązująca w chwili zakupu z uwzględnieniem rabatu Wykonawcy. 8.Szczegółowy wykaz pojazdów i zbiorników posiadających prawo do tankowania będzie stanowił załącznik do podpisanej z Wykonawcą umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu pojazdów oraz zbiorników poprzez zmianę załącznika do umowy. 9.Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu zamówienia zajdzie konieczność przeprowadzenia modernizacji stacji paliw, podanej przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania na innej stacji paliw, położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych). 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 310 z późn. zm.). 4.Wykonawca samodzielnie decyduje o formie wniesienia wadium. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. 23 1050 1373 1000 0010 0043 1443 z dopiskiem: Wadium „Dostawa paliw płynnych”. 6.Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 02.03.2020 r. do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7.Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o., 41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 76, pok. 110. 8.Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 9.Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną uważa się za wniesione prawidłowo. 10.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dokumenty wadialne (gwarancja) wystawione w walutach obcych innych niż złoty polski zostaną przeliczone przez Zamawiającego dla potrzeb oceny wniesienia wadium w wymaganej wysokości, według średniego kursu złotego dla danej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje informacje. 11.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 12.Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem tego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 13.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14.Zamawiający na wniosek Wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. 15.Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.Zgodnie z treścią przepisu art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego wyłącznie wtedy gdy: 1)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 755 z póź. zm).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (treść formularza zamieszczona w załączniku nr 1), 2)oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw (firm) podwykonawców ( w treści formularza ofertowego), 3)oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1) ( w skrócie „RODO”) składane w treści formularza ofertowego, 4)pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), 5)pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku osób fizycznych,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach