Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji:Zadanie nr 1 – budynków przy ulicy Aptecznej 2, Aptecznej 4, Aptecznej 6, Porębskiej 1 w Zawierciu, Zadanie nr 2 – budynków przy Placu J. Dąbrowskiego 18, J. Dąbrowskiego 20 oraz J. Dąbrowskiego 22 w Zawierciu, w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.”

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji:Zadanie nr 1 – budynków przy ulicy Aptecznej 2, Aptecznej 4, Aptecznej 6, Porębskiej 1 w Zawierciu, Zadanie nr 2 – budynków przy Placu J. Dąbrowskiego 18, J. Dąbrowskiego 20 oraz J. Dąbrowskiego 22 w Zawierciu, w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji: Zadanie nr 1 – budynków przy ulicy Aptecznej 2, Aptecznej 4, Aptecznej 6 oraz Porębskiej 1 w Zawierciu, Zadanie nr 2 – budynków przy Placu J. Dąbrowskiego 18, J. Dąbrowskiego 20 oraz J. Dąbrowskiego 22 w Zawierciu, w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.” Opis przedmiotu zamówienia: ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynków ulicy: Aptecznej 2, Aptecznej 4, Aptecznej 6 oraz Porębskiej 1 w Zawierciu w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych” 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami: 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 .r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ), 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 3) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 4) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży: budowlanej, wodno – kanalizacyjnej, c.o, gazu oraz branży elektrycznej (OSOBNO DLA KAŻDEGO BUDYNKU !!!!), zawierającej w szczególności: 1) Projekt budowlany (po 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) - który należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wraz z kompletem niezbędnych załączników, t.j.: opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 2) projekt wykonawczy (po 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) - który należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację zadania. Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej; każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu budowlanego, opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora - Zamawiającego, przyszłego Wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 3) przedmiar robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 4) kosztorys inwestorski (po 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (po 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 6) Audyt energetyczny w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 7) wykonany i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu dla prac związanych z budową przyłącza gazu (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 8) wielobranżowa inwentaryzacja do celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej analizy stanu istniejącego i wykonania przedmiotu zamówienia, 9) mapa do celów projektowych (6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających. 3. Stan istniejący: - Budynek przy ulicy Aptecznej 2: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 254,61 m2. Łącznie 5 lokali mieszkalnych. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 21/2 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. - Budynek przy ulicy Aptecznej 4: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 256,50 m2. Łącznie 8 lokali mieszkalnych i 2 użytkowe. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 21/2 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. - Budynek przy ulicy Aptecznej 6: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 400,30 m2. Łącznie 9 lokali mieszkalnych i 2 użytkowe. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 28 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. - Budynek przy ulicy Porębskiej 1: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 1163,03 m2. Łącznie 27 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 21/2 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. 1. Projekt termomodernizacji powinien zawierać wykonanie następujących robót: - Budynek przy ulicy Aptecznej 2:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację udynku z przyłączem gazu,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej. - Budynek przy ulicy Aptecznej 4:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację budynku z przyłączem gazu,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej. - Budynek przy ulicy Aptecznej 6:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację budynku z przyłączem gazu,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych oraz w wyodrębnionych węzłach sanitarnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej,  wydzielenie w 1 lokalu kompleksowego węzła sanitarnego wraz z budową dla nich instalacji wod.-kan. - Budynek przy ulicy Porębskiej 1:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację budynku z przyłączem gazu,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych oraz w wyodrębnionych węzłach sanitarnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej,  wydzielenie w 6 lokalach kompleksowych węzłów sanitarnych wraz z budową dla nich instalacji wod.-kan. ZADANIE NR 2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynków przy Placu J. Dąbrowskiego 18, J. Dąbrowskiego 20 oraz J. Dąbrowskiego 22 w Zawierciu w ramach zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych” 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami: 1) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 .r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ), 2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), 3) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 4) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branży: budowlanej, wodno – kanalizacyjnej, c.o, gazu oraz branży elektrycznej (OSOBNO DLA KAŻDEGO BUDYNKU !!!!), zawierającej w szczególności: 3) Projekt budowlany (po 6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) - który należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wraz z kompletem niezbędnych załączników, t.j.: opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 4) projekt wykonawczy (po 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej) - który należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację zadania. Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej; każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu budowlanego, opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora - Zamawiającego, przyszłego Wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 5) przedmiar robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 6) kosztorys inwestorski (po 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót (po 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 8) Audyt energetyczny w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 9) wykonany i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu dla prac związanych z budową przyłącza gazu (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), 10) wielobranżowa inwentaryzacja do celów projektowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej analizy stanu istniejącego i wykonania przedmiotu zamówienia, 11) mapa do celów projektowych (6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej), Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających. 3. Stan istniejący: - Budynek Plac Dąbrowskiego 18: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 376,49 m2. Łącznie 7 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 81 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne liczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych oraz elementów spoiwa i cegieł, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą NR LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo–zachodnią i śródmieście - etap II budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A3. - Budynek Plac Dąbrowskiego 20: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 314,84 m2. Łącznie 7 lokali mieszkalnych. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 82 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne liczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych oraz elementów spoiwa i cegieł, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą NR LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo–zachodnią i śródmieście - etap II budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A3. - Budynek Plac Dąbrowskiego 22: Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa 250,93 m2. Łącznie 6 lokali mieszkalnych i lokal użytkowy. Budynek zlokalizowany na działce nr ew. 83/2 k.m. 31 Obręb Zawiercie. Stan budynku średni, widoczne liczne pęknięcia ścian oraz nadproży (do zabezpieczenia, wzmocnienia), liczne ubytki tynku ścian zewnętrznych oraz elementów spoiwa i cegieł, konstrukcja dachu do wzmocnienia wraz z drewnianym stropem ostatniej kondygnacji, niezbędna wymiana pokrycia dachu, przebudowa kominów nad dachem oraz wzmocnienie stropu nad piwnicą. W chwili obecnej budynek ogrzewany piecami węglowymi. Ciepła woda podgrzewana elektrycznymi podgrzewaczami oraz przy użyciu piecy węglowych. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą NR LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo–zachodnią i śródmieście - etap II budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej A3. 2. Projekt termomodernizacji powinien zawierać wykonanie następujących robót: - Budynek Plac Dąbrowskiego 18:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację budynku,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej. - Budynek Plac Dąbrowskiego 20:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację budynku,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej. - Budynek Plac Dąbrowskiego 22:  pełną termomodernizację przegród budowlanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i wymianą pokrycia dachu przy zachowaniu zgodności z wymaganiami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  pełną gazyfikację budynku,  budowę kompleksowej instalacji co i cwu zasilanych piecami etażowymi w lokalach wraz z niezbędną instalacją elektryczną do zasilania urządzeń co i cwu w lokalach i w częściach wspólnych,  przebudowę kominów nad dachem  wymianę rynien i rur spustowych na nowe,  wykonanie nowych parapetów,  wykonanie nowej instalacji odgromowej. 1. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należy (ZADANIE NR 1-2): 1) Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego. 2) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez Inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym. 3) Wykonawca wykona analizę i weryfikację zapotrzebowania zamówionej mocy energetycznej zgodnie z audytem efektywności energetycznej budynku oraz zmianami wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowej. 4) Wykonawca w dokumentacji nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności. 5) Wykonawca do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac projektowych z podaniem kolejności działań i terminów realizacji poszczególnych etapów w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 5 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 5 dni od daty złożenia. 8) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu zamówienia, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia. 9) Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji oraz dokona jej ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień), których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, i przekaże je Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, 10) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac projektowych z podaniem kolejności działań i terminów realizacji poszczególnych etapów w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, 11) Wszystkie rysunki które znajdują się w projektach wraz z opisami, pisma, uzgodnienia itp. muszą znajdować się także w wersji elektronicznej. Niedopuszczalne są zmiany bądź poprawki w dokumentacji bez ponownego, uwzględniającego te zmiany wykonania wersji elektronicznej. 12) W projekcie należy uwzględnić informację o obszarze oddziaływania obiektu. 13) W projekcie należy przedstawić zwięzłe zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu np. długość, szerokość, powierzchnia, materiały itd. 14) Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf zgodnie z ilościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (o jak najmniejszej pojemności z uwagi na konieczność zamieszczenia tych treści na stronie internetowej). Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA ZADANIA OD 1 DO 2: 1. Wymogi dla wersji elektronicznej: Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację — projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, itp.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową), Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami. Wykonawca sporządzi pliki w formacie pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa. 2. Opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), e) norm międzynarodowych, f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne; 3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech; 4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 2.1. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn.zm.). 2. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp): Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 3. Inne informacje: 1) Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji. 2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 3) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu z Zamawiającym), czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie. 4) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w w/w przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco. 5) Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zawierają także wzory umów, które stanową załączniki do SIWZ. 6) Fragmenty map zasadniczych dla każdego z budynków stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (odpowiednio dla zadania 1 – 2). 4. Gwarancja i rękojmia Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy. 5. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach