Przetargi.pl
Prace remontowe wraz z przebudową pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarza, kuchni oraz montażem systemu klimatyzacji mieszczących się na III piętrze w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 31-261 Kraków, J. Wybickiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 632-33-00 , fax. +48 12 632-35-24
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
  J. Wybickiego 7A
  31-261 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 632-33-00, fax. +48 12 632-35-24
  REGON: 00123865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.min-pan.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe wraz z przebudową pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarza, kuchni oraz montażem systemu klimatyzacji mieszczących się na III piętrze w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace remontowe wraz z przebudową pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarza, kuchni oraz montażem klimatyzacji mieszczących się na III piętrze w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.), Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na nieoprocentowane konto Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001 z dopiskiem Wadium dla przetargu Remont III piętra. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostanie termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach