Przetargi.pl
„Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika na odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75”

Gmina Polanka Wielka ogłasza przetarg

 • Adres: 32-607 Polanka Wielka, Długa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 488 008, , fax. 338 488 009
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Polanka Wielka
  Długa 61
  32-607 Polanka Wielka, woj. małopolskie
  tel. 338 488 008, , fax. 338 488 009
  REGON: 07218188200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanka-wielka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika na odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest zadanie w formie robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową chodnika na odc. 100 km 1+446,00 - 1+760,75” Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1 będzie polegał w szczególności na: 1) przebudowie ul. Zatorskiej z dostosowaniem do parametrów drogi klasy G (poszerzeni jezdni), 2) budowie chodnika jednostronnego o szer. 2,00 m, 3) budowie poboczy, 4) przebudowie zjazdów publicznych i indywidualnych z dostosowaniem do przebiegu drogi, 5) budowie zatoki autobusowej, 6) budowie murów oporowych, 7) budowie barier ochronnych, 8) budowie systemu odwodnienia (kanalizacja opadowa, drenaże, ścieki prefabrykowane), 9) robotach rozbiórkowych elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją, m.in.: nawierzchnie, przepusty, przepusty pod zjazdami, mury oporowe, bariery stalowe, 10) przebudowie kolizji istniejącego uzbrojenia z przebiegiem drogi (m.in.: słup STPOW, sączek węchowySG), 11) wycince drzew kolidujących z inwestycją, 12) zagospodarowaniu zielenią terenu objętego opracowaniem. Podstawowe dane liczbowe na przebudowywanym odcinku: długość jezdni: 314,75 mb, szerokość pasa jezdnego: 6,50 m, powierzchnia jezdni: ok. 398,00 m2, powierzchnia zjazdów: ok. 96,00 m2, mury oporowe: 2 szt., zatoka autobusowa: 1 szt., długość kanałów z rur dwuściennych Fi 400 mm: ok. 79,68 m, długość kanałów z rur dwuściennych Fi 300 mm: ok. 230,46 m, długość przykanalików z rur dwuściennych Fi 200 mm: ok. 70,7 m, ilość studni betonowych Fi 1000: 15 szt., separatory Fi 1500 mm: 1 szt. Szczegółowy zakres rzeczowy robót będących przedmiotem zamówienia określają: przedmiary (załącznik nr 7 – 8 do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 9 – 10 do SIWZ) oraz dokumentacje projektowe określone w załącznikach 11 i nn. do SIWZ. Zakres rzeczowy robót będących zamówieniem podstawowym obrazują ww. przedmiary. Natomiast dokumentacje projektowe odnoszą się do całej ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej z uwagi na konieczność zachowania jednakowych standardów na całej jej długości i są przedstawione w celach poglądowych (niniejsze zamówienie w zakresie przebudowy odcinka ul. Zatorskiej jest fragmentem większej całości).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10:00. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zasady wniesienia wadium określa część 8 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje takiego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, o którym mowa w pkt. 10.7 SIWZ, 2) kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony wg założeń opisanych w części 12 SIWZ;. 3) stosownie do art. 25a ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, których wzór zawiera załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo do reprezentowania: a) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów; pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; b) wymagane w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), zgodnie z częścią nr 20 SIWZ; 5) dokument, z którego wynika jednoznaczne zobowiązanie się podmiotu trzeciego do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli dotyczy; 6) informacja, o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp w przypadku, jeśli wybór danej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług – jeżeli dotyczy; 7) dokument potwierdzający wniesienie wadium, na zasadach określonych w części 8 SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach