Przetargi.pl
Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-063 Łódź, ul. Zachodnia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6322361 , fax. 426 322 361
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
  ul. Zachodnia -
  91-063 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6322361, fax. 426 322 361
  REGON: 43517650000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IX. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w następującej wysokości dla poszczególnych części: dla części 1: 900 zł dla części 2: 1000 zł dla części 4: 300 zł dla części 5: 1000 zł dla części 7: 900 zł dla części 8: 300 zł dla części 10: 2000 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część wpłaty wadium można dokonać łącznie 2. Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1. pieniądzu – przelewem na konto MZŻ w Łodzi: GETIN Noble Bank S.A., Nr rachunku: 64 1560 0013 2026 0000 0185 0004 z zaznaczeniem „Wadium do postępowania MZŻ.AT.262.6.2019 na prace remontowe wewnętrzne w obiektach Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi - część .....” Wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, czyli do godz. 12:00 w dniu 25.04.2019 r. 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 2.3. gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 7 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych- gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 2.6. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie dokładną informację odnośnie zwrotu wadium, tj. adres banku, numer konta itp. 3. Zamawiający zgodnie z art. 46 ustawy Pzp: 3.1. zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.6., 3.2. zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 3.3. zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 3.4. żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 3.5. zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 3.7.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3.7.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.8. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zgodnie z art. 184 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wpisu do właściwego rejestru.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach