Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na Zakup aparatury medycznej na potrzeby projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 257 235, , fax. 447 257 251
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.
  ul. Jana Pawła II 35
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 447 257 235, , fax. 447 257 251
  REGON: 10055873300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwtomaszowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na Zakup aparatury medycznej na potrzeby projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja w siedzibie Zamawiającego aparatury medycznej na potrzeby projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego w podziale na 8 zadań: 1.1. Zadanie nr 1 – Kardiomonitor – 5 szt. – szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ 1.2. Zadanie nr 2 – Defibrylator – 1 szt. - szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ 1.3. Zadanie nr 3 – USG – 1 szt. - szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ 1.4. Zadanie nr 4 – Pompa infuzyjna – 5 szt.- szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ 1.5. Zadanie nr 5 – Kapnograf – 1 szt. - szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 5 do SIWZ 1.6. Zadanie nr 6 – Analizator parametrów krytycznych – 1 szt. - szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ 1.7. Zadanie nr 7 – Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt. szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ 1.8. Zadanie nr 8 – Zestaw do intubacji i wentylacji – 1 szt. - szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ 2. Zamówienie dotyczy projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”, który jest realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 • Oś Priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia • Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Na podstawie umowy o dofinansowanie z dn. 18.10.2018 r. POIS.09.01.00-00-0319/18-00/20511/2018/540. 3. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane zadania. Oferta dla swojej ważności w danym zadaniu musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach zadań. 4. Podane w Załącznikach 1-8 parametry techniczne i użytkowe sprzętu medycznego należy traktować jako wymagania minimalne. 5. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie parametrów technicznych i użytkowych sprzętu medycznego nazwy handlowej określa klasę produktu i służy jedynie ustaleniu standardu, nie wskazując konkretnego wyrobu lub konkretnego producenta. Nazewnictwo lub symbolika ma na celu dookreślenie przedmiotu zamówienia. 6. Powołując się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie równoważne zachowuje normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia i spełnia wymagania określonego przez Zamawiającego. 7. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem: Kod CPV 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne 10. Zaoferowany wyrób musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 11. Oferowany wyrób będzie kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego. IV. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczona aparatura medyczna była fabrycznie nowa (nie była używana) i wyprodukowana w drugim półroczu 2018 r. lub w roku 2019. 2. Zaoferowany sprzęt medyczny musi posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie świadczące o dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski, zgodne z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (m.in. certyfikat CE i deklaracja zgodności). 3. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji. 4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były zasilane prądem przemiennym o napięciu 230V z tolerancją +/- 5% i częstotliwości wejściowej 50-60 Hz. (jeśli dotyczy). 5. Zamawiający może zażądać w trakcie odbioru przeprowadzenia testów wybranych funkcji sprzętu wymaganych w niniejszym postępowaniu. Testy potwierdzające działania wymaganych funkcji muszą zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od chwili zażądania przez Zamawiającego ich przeprowadzenia. Nie przystąpienie do testów lub nie skuteczne ich przeprowadzenie (brak potwierdzenia przez Zamawiającego, że testy zostały zakończone pomyślnie) skutkować będzie brakiem odbioru. V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od zawarcia umowy. 2. Miejsce realizacji dostawy: Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 3. W ciągu 5 dni od podpisania umowy, Wykonawca musi dostarczyć harmonogram dostaw, instalacji i szkoleń. 4. Należność za przedmiot umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zapłata należności za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru zaakceptowanym przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – według wzoru podanego w Załączniku nr 9 do SIWZ. Formularz ofertowy powinien być wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem), 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. Wykaz dostaw - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) minimum jedną dostawę aparatury medycznej, o wartości co najmniej 10.000 PLN brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – Forma wykazu wg Załącznika nr 11 do SIWZ. W wykazie należy podać minimum 1 dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia. Za przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie Zadanie, na które Wykonawca składa ofertę. 5. Wykaz osób - Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za kierowanie dostawami, wraz z podaniem doświadczenia i wykształcenia tych osób niezbędnym do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj. Kierownik projektu – minimum 1 osoba posiadająca wyższe wykształcenie, doświadczenie w realizacji minimum 1 zamówienia polegającego na dostawie, instalacji aparatury medycznej o wartości co najmniej 10.000 PLN brutto (Załącznik nr 12 do SIWZ). 6. Katalogi, specyfikacje techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu, umożliwiające zweryfikowanie przez Zamawiającego spełniania postawionych wymogów. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211) oraz wszystkie oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne są wprowadzone do obrotu i wprowadzone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211) (Załącznik nr 15 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach