Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pobierania składników krwi metodą aferezy przy pomocy separatora krwi firmy Baxter

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 91-433 Łódź, ul. Franciszkańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 161 400 , fax. 424 161 403
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Franciszkańska
  91-433 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 161 400, fax. 424 161 403
  REGON: 29483085947000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krwiodawstwo.pl/56/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pobierania składników krwi metodą aferezy przy pomocy separatora krwi firmy Baxter
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku do pobierania składników krwi metodą aferezy przy pomocy separatora krwi firmy Baxter, o charakterystykach (parametrach, funkcjonalnościach), szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w następujących ilościach: a) Zestaw do pobierania krwinek płytkowych do separatora Amicus, pojedyncze wkłucie - 260 szt. b) Zestaw do wykonywania zabiegu plazmaferezy typu Plasmacell C - 210 szt. c) Pojemniki transferowe do zestawów typu Plasmacell C - 192 szt. d) Igły do plazmaferezy typu 16 G - 250 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141613-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Deklaracja zgodności dla przedmiotu zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgod-ność z oryginałem) - potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE. b) Zgłoszenie przedmiotu zamówienia do bazy danych Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych na pod-stawie ustawy o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczni-czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na pod-stawie ustawy o wyrobach medycznych. 2. Warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - posiada-nie: a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną