Przetargi.pl
Dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji KGP i Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji KGP i Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych KGP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 33, oraz według potrzeb dla innych jednostek z dostawą do siedziby przy ul. Stokowskiej 21/25 w Łodzi. 2.Szczegółowy wykaz asortymentu oraz minimalne wymagane parametry zawiera Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględnił wszelkie koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. 4.Asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie i pochodzić z bieżącej produkcji. Ponadto musi spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i europejskich norm, standardów jakości oraz wszelkie wymogi przewidziane prawem dla tego rodzaju asortymentu. W trakcie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, świadectw dopuszczenia na dostarczany towar. 5.Dostarczony asortyment musi być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone i posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt taki jak znak towarowy czy marka producenta artykułu. 6.Faktyczna ilość i rodzaj zamawianego asortymentu będą zależne od potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków budżetowych. W przypadku zamówień o mniejszej wartości niż określona w § 9 ust 1 umowy, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. 7.Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 8.Wykonawca na dostarczony sprzęt udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja producenta sprzętu. 10. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. 11. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany produkt jest równoważny w stosunku do określonego w SIWZ. 12. Przedmiot zamówienia obejmuje również wniesienie dostarczonego towaru do pomieszczeń wskazanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach