Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, Przedborska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 821 209, , fax. 446 821 359
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego
  Przedborska 39/41
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 446 821 209, , fax. 446 821 359
  REGON: 18694400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseradomsko.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku realizowanego w ramach projektu pn. „Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość sprzętu oraz jego parametry) określony jest w „Specyfikacji technicznej” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3 Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. (Dotyczy części nr 1 ) 4 Sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nieużywany, nie może być przedmiotem ekspozycji, sprawny technicznie, bezpieczny, wyprodukowany nie wcześniej niż w I półroczu 2017 r. i wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia. Powinien posiadać oznaczenie znakiem CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat CE. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich- (dot. części nr 1). Meble szkolne powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, nie mogą być przedmiotem ekspozycji. Powinny być sprawne technicznie, bezpieczne i dopuszczone do użytkowania w jednostkach oświatowych. (Dotyczy części nr 2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach