Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BIURA PRZEPUSTEK PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 66/PN/2019.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2019-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY BUDOWLANE – NAPRAWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BIURA PRZEPUSTEK PRZY UL. PIASTÓW 7 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. SPRAWA NR 66/PN/2019.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty budowlane – naprawa schodów wejściowych do biura przepustek przy ul. Piastów 7 w Krośnie Odrzańskim. Zakres robót do realizacji: 1) Rozebranie schodów zewnętrznych betonowych, 2) Wylanie schodów zewnętrznych betonowych, 3) Okładziny schodów płytami granitowymi, 4) montaż balustrad schodów ze stali chromowanej, 5) Transport i utylizacja odpadów z rozbiórki. Ilekroć w dokumentacji pojawiają sie znaki towarowe, nazwy własne materiałów zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych .Przez materiał równoważny należy rozumieć taki, który posiada takie same lub zbliżone ( + - 5%) parametry do tych, jakie zostały określone w dokumentacji i oznaczony jest innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oznacza to, że produkt równoważny nie musi mieć cech identyczności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 11 Przedmiar - załącznik nr 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa spełnienia wymagań w zakresie spełniania ww. warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach