Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE BRAM W BUDYNKU WARSZTATOWYM NR 24 W KOMPLEKSIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 80519145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRACE KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE BRAM W BUDYNKU WARSZTATOWYM NR 24 W KOMPLEKSIE REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W ZIELONEJ GÓRZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace konserwacyjno-naprawcze bram w budynku warsztatowym nr 24 w kompleksie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze. Budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu wojskowego ul. Zdrojowa 17 w Zielonej Górze. Naprawą objęte są bramy wjazdowe dwuskrzydłowe w budynku warsztatowym ze względu na znaczny stopień zużycia. Stan istniejący: Budynek o przeznaczeniu warsztatowym, parterowy, niepodpiwniczony, murowany z cegły pełnej, dach płaski jednospadowy. Strop żelbetowy kryty papą. Bramy stalowe dwuskrzydłowe. Zakładany zakres robót budowlanych obejmuje wymianę 6 istniejących bram z futrynami spośród 14, wytypowanych przez użytkownika, są to bramy o nr: 44,47,51,52,54,56.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie oferty zawierającej: 1) Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach