Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A), Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc. B) oraz Budowa tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N.

Gmina Purda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Purda
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
  REGON: 51074318900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A), Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc. B) oraz Budowa tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A), Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc. B) oraz Budowa tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N: 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa. 3. Niniejsza usługa dotyczy następującej dokumentacji projektowej, na podstawie której zostały zlecone roboty budowlane: Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Mały – DK 16: a) Projekt Zagospodarowania Terenu b) Układ Drogowy c) Kanalizacja deszczowa i Usunięcie Kolizji Wod.-Kan d) Kolizje Elektroenergetyczne e) Kolizje Telekomunikacyjne f) Kolizje Gazowe Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 PN63 relacji UZU Bartąg – UZU Grądek w ob. Klebark Mały gm. Purda g) Kolizje Gazowe Przebudowa gazociągów i przyłączy średniego ciśnienia h) Oświetlenie uliczne 4. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia należą niżej wyszczególnione usługi: 4.1. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz obowiązki wynikające ze wskazanych Wykonawcy w formie pisemnej zarządzeń Gminy Purda, a w szczególności: 1) pobyt Wykonawcy nadzoru autorskiego na budowie w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie Zamawiającego lub przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, w ramach którego Wykonawca jest zobowiązany: a) Wykonywać pisemne wyjaśnienia, opinie, analizy, uzgodnienia (z przedłużaniem terminów ich ważności włącznie) oraz wszelkie opracowania i inne czynności, niezbędne dla prawidłowej realizacji kontraktu. b) Oceniać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i dokonywać uzgodnień: - na każde wezwanie Zamawiającego, - na każde wezwanie przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, zaakceptowane przez Zamawiającego. c) Wyjaśniać Zamawiającemu wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej. d) Opiniować zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót, w zakresie zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji projektowej. e) Dbać by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawcę robót na etapie realizacji nie spowodował istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagającej uzyskania nowych decyzji i uzgodnień. f) Opiniować (w zakresie zgodności z założeniami dokumentacji projektowej) badania geologiczne oraz inne opracowania z branży geotechnicznej, przedkładane przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych. g) Dostosowywać dokumentację projektową do warunków zastanych na budowie oraz do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem. h) Uzgadniać na bieżąco dokumentacje warsztatowe i montażowe opracowywane przez Wykonawcę robót. i) Przedkładać Zamawiającemu i przedstawicielom Inżyniera Kontraktu wyjaśnienia precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych). j) Udzielać Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień. k) Na każde wezwanie Zamawiającego brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, l) Doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym: • czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt 4.1.1. lit. a), b), c), i), j) nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia, • czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ppkt 4.1.1. lit. d), f), g), h) nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać przez Zamawiającego odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 4.2. Zakres umowy obejmuje również wykonywanie (każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego) dodatkowych lub zamiennych prac projektowych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania i niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ppkt. 5.1. niniejszego opisu. Czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w niniejszym punkcie będzie odpowiedni do ich wykonania i określony wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę nie dłuższy niż 14 dni. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie dodatkowych lub zamiennych prac projektowych. 5. Pozostałe warunki wykonywania nadzoru autorskiego: 5.1. Zakres umowy obejmuje dokonywania uzupełnień i poprawek w przypadku błędów i/lub braków w opracowaniach wykonanych przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. Zgłoszone w trakcie realizacji robót przez Wykonawcę robót (i potwierdzone przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego) lub przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub przez Zamawiającego, błędy lub braki w dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego, Wykonawca będzie niezwłocznie poprawiał lub uzupełniał na swój koszt. Czas przeznaczony na wykonanie tych czynności będzie odpowiedni do ich wykonania i określony przez przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania. 5.2. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy robót na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór autorski: a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, b) rysunki zamienne i szkice, c) wpisy do dziennika budowy, d) protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego (i/lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego) oraz Wykonawcę. 5.3. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przez osoby wskazane wraz z ofertą. 5.3.1. Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski w trakcie trwania umowy może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta sprawującego nadzór autorski oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków. 5.3.2. W razie nieobecności osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobę lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on zobowiązany niezwłocznie zapewnić zastępstwo przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i pełnomocnictwa, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje tej osoby nie mogą być niższe od kwalifikacji wymaganych w niniejszym SIWZ dla danego stanowiska. O potrzebie zastępstwa Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego niezwłocznie na piśmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym zastępstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub śmierci osoby zastępowanej). Wprowadzenie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego. 5.4. Wykonawca musi dysponować środkami transportu umożliwiającymi pełnienie prawidłowego nadzoru nad robotami. 5.5. W sprawach mogących mieć wpływ na przerwanie prowadzonych robót budowlanych, wezwanie przedstawicieli Wykonawcy może być dokonane drogą elektroniczną i będzie każdorazowo potwierdzane pisemnie, przy czym za datę powiadomienia będzie uważana data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości pocztą elektroniczną. 5.6. W przypadku realizacji robót we wszystkich branżach, nadzór autorski będą sprawować projektanci w miarę potrzeb (w czasie trwania określonych robót branżowych). Wezwanie projektanta będzie odbywało się na wniosek Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 5.7. Projektant wskazany w Ofercie pełniący Nadzór Autorski w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren budowy lub obiektu bądź do siedziby Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż wskazany w zawiadomieniu. 5.8. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji wyszczególnionych w Formularzu cenowym będą uwzględniać wszystkie czynności i wymagania składające się na wykonanie nadzoru autorskiego, w tym w szczególności: a) Dostosowanie się Wykonawcy do wymagań warunków umowy, b) Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, m.in. takimi jak dojazd, materiały niezbędne do sporządzenia dokumentacji, itp. 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, by usługa pełnienia nadzoru autorskiego realizowana była od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski. Termin jest zależny od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. 7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy - kopie wymaganych uprawnień dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem) lub odpowiednie uprawnienia, zdobyte poza granicami Polski a uznane na podstawie przepisów odrębnych poprzez właściwe odwołanie do aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272), a także ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 ze zm.). 8. Przedmiotowy przedmiot zamówienia stanowi część przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GKI.341.5.2015
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach