Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020”.

Gmina Purda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Purda
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
  REGON: 51074318900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020: 1) Węgiel kamienny: orzech, gatunek I wg PN, o granulacji: 50-90 mm, o kaloryczności: powyżej 26 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, w ilości 180 ton Lokalizacja dostaw: a) Biblioteka Publiczna w Purdzie – Purda 12, 11-030 Purda b) Była szkoła Marcinkowo – Marcinkowo 23/1, 23/2, 11-030 Purda c) Była szkoła Nowa Kaletka – Nowa Kaletka 26, 10-687 Olsztyn d) Ochotnicza Straż Pożarna w Purdzie – Purda 12B, 11-030 Purda e) Referat Gospodarki Komunalnej w Purdzie – Purda 19a, 11-030 Purda f) Posterunek Policji w Purdzie, Purda 96A / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, Purda 96B, 11-030 Purda 2) Ekogroszek o kaloryczności: powyżej 27 000 kJ/kg, granulacja: 5-25 mm, zawartość popiołu: maksymalnie 10%, zawartość siarki: poniżej 1.0%, wilgotność maksymalnie 10%, w ilości 100 ton Lokalizacja dostaw: a) Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn b) Hala sportowa w Marcinkowie c) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Purdzie – Purda 23, 11-030 Purda 3) Pellet o kaloryczności: powyżej 19 000 kJ/kg, wilgotność: maksymalnie 10%, zawartość siarki: maksymalnie 0,08%, zawartość popiołu: maksymalnie 0,5%, długość: 1 – 3 mm, średnica: 6 – 8 mm, w ilości 100 ton Lokalizacja dostawy: a) Zespół Szkolno – Przedszkolny Butryny – Butryny 1A, 10-687 Olsztyn b) Szkoła Podstawowa Szczęsne – Szczęsne 5, 10-687 Olsztyn c) Ośrodek Zdrowia Butryny – Butryny 15, 10-687 Olsztyn d) Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie – Purda 12A, 11-030 Purda Czas dostawy opału nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przedmiotowego Oświadczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach