Przetargi.pl
Zakup oraz sukcesywna dostawa węgla kamiennego typu kostka oraz miału opałowego do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Gąski, Gąski, 14
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
  Gąski, 14
  19-400 Gąski, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 001154722
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spg.olecko.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz sukcesywna dostawa węgla kamiennego typu kostka oraz miału opałowego do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  węgla kamiennego- kostka- 20 tonmiału- 20 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,4) zdolność techniczna lub zawodowaa) doświadczenie Wykonawcy: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałnależycie co najmniej jedną dostawę węgla opałowego o wartości 150.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określony w rozdziale 17.2 SWZ, musispełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.b) dotyczy osób: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.17.3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:1) wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazaniabraku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostaniewezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. .U. z 2021 r. poz. 275), z innymWykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innegoWykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.Uwaga:W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), na potwierdzeniespełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwanydo złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):a) wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czymdowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawyzostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 8 do SWZ3) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środkidowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniuinformacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału wpostępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przekazanie takich informacji lub dokumentów.4) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeliWykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach