Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - etap I

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7517500, 7511690 , fax. 897 512 401
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Kętrzynie
  Plac Grunwaldzki 1
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7517500, 7511690, fax. 897 512 401
  REGON: 51074245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.starostwo.ketrzyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1989N Głowbity - Łankiejmy - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1989N GŁOWBITY - ŁANKIEJMY - ETAP I na odcinku długości 770,0 mb, realizowaną na podstawie Projektu Technologicznego(zał. Nr 5 do SIWZ), Projektu Stałej Organizacji Ruchu (zał. Nr 5a do SIWZ), przedmiaru robót (zał. Nr 6 do SIWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 7 do SIWZ). 2. Zakres prac obejmuje: 1) roboty pomiarowe i przygotowawcze, 2) wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnie drogi i zjazdów 3) przebudowę konstrukcji nawierzchni drogi wraz ze wzmocnieniem jej nośności, 4) korektę geometrii, 5) wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej drogi wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 6) budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 7) budowa zatoki autobusowej wraz z peronem oraz chodnika o nawierzchni z betonowe kostki brukowej; 8) utwardzenie pobocza kruszywem łamanym C50/30; 0-31,5 gr.15cm, 9) regulację odwodnienia, udrożnienie, profilowanie, oczyszczenie istniejących rowów, przepusty pod zjazdami, 10) wykonanie przepustów pod koroną drogi, 11) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg organizacji ruchu, 12) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (pamiątkowej) zawierającej informację o źródle finansowania inwestycji, 13) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 3. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera wzór/projekt umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości – 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy, - Kosztorys ofertowy, - pełnomocnictwo do reprezentacji o ile występuje, - dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach