Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek

Gmina i Miasto Szadek ogłasza przetarg

 • Adres: 98-240 Szadek, ul. Warszawska 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8215004 , fax. 43 8215773
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Szadek
  ul. Warszawska 3 3
  98-240 Szadek, woj. łódzkie
  tel. 43 8215004, fax. 43 8215773
  REGON: 73093446000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości zamieszkałych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu (tj. przed złożeniem ofert) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w łącznej wysokości: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych ) które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Szadku 24 9269 0004 0000 0648 2000 00 do dnia składania ofert z zaznaczeniem: Wadium na usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 1. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szadek.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach