Przetargi.pl
Odbieranie i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.

Gmina Brójce ogłasza przetarg

 • Adres: 95-006 Brójce 39,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 295 01 11 , fax. 42 299 69 59
 • Data zamieszczenia: 2016-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brójce
  95-006 Brójce 39, woj. łódzkie
  tel. 42 295 01 11, fax. 42 299 69 59
  REGON: 47205775000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brojce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwienie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Brójce, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012, uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/482/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego 2012 z późn. zm., oraz przepisami prawa miejscowego.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w całym okresie realizacji zamówienia, tj. od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku odbiór i zagospodarowanie odzysk lub unieszkodliwienie bezpośrednio z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, całej masy odpadów zebranych i wystawionych przez właścicieli tych nieruchomości, następujących grup odpadów komunalnych:zmieszane odpady komunalne; papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - odpady te będą zbierane i odbierane łącznie w jednym worku, jeżeli będą czyste i suche nie mogą zanieczyszczać pozostałych frakcji w oddzielnym worku zbierane i odbierane będzie szkło.dpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone przy jednorazowym odbiorze w ilości 3 worki 120 l. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się możliwość kompostowania lub wykorzystania bioodpadów, w tym odpadów zielonych na własne potrzeby.Usługa obejmuje: odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brójce, zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych w sposób zgodny z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 ust1 Dyrektywy Ramowej UE w sprawie odpadów 2008/98/WE, nieodpłatne użyczenie właścicielom nieruchomości ok. 1900 pojemników o min. poj. wynikającej z regulaminu) przed pierwszym wywozem. Po okresie obowiązywania umowy wykonawca zabierze pojemniki, chyba, że z właścicielem nieruchomości ustali inaczej. Za pojemniki odpowiada właściciel nieruchomości chyba, że do uszkodzenia lub zniszczenia doszło z winy Wykonawcy. nieodpłatne zapewnienie worków na odpady segregowane, w tym oddzielne na szkło oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji przed pierwszym wywozem po 2 szt. każdego rodzaju na gospodarstwo domowe. Wykonawca po odebraniu zapełnionych worków ma zostawić nowe worki w ilości odpowiadającej workom wystawionym dot. także własnych worków wystawianych przez właścicieli nieruchomości. Dodatkowe worki mieszkańcy mogą odbierać osobiście od wykonawcy lub zamawiającego, a w przypadku chwilowego ich braku mogą wystawiać odpady we własnych workach, nieodpłatne zapewnienie dla nieruchomości wielorodzinnych pojemników: 2 x 1100 l. na odpady zmieszane i 1 zestaw pojemników o poj. co najmniej 1,5 m3 na odpady z tworzyw sztucznych, papieru i szkła. Po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się wyposażenie takich nieruchomości zamiennie w indywidualne kosze i worki. Szczegółowy (kompletny) opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Aspekt środowiskowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.brojce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach