Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała.

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 98-350 Biała, Biała Druga 4b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8419090 , fax. 043 8419018
 • Data zamieszczenia: 2016-05-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  Biała Druga 4b 4b
  98-350 Biała, woj. łódzkie
  tel. 043 8419090, fax. 043 8419018
  REGON: 73093460200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biala.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Biała.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Biała. Zakres zamówienia dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące frakcje odpadów: papier i tektura, metal,tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, zmieszane odpady komunalne Sprzed zamieszkałych posesji: a)zmieszane odpady komunalne jeden raz w miesiącu,b)papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (odpady suche) jeden raz w miesiącu,c)szkło jeden raz na kwartał.Przeterminowane leki z jednego miejsca gromadzenia: Apteka Biała Parcela 11. Zużyte baterie i akumulatory z czterech miejsc gromadzenia:a)Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej, Biała-Parcela 12, b)Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach, Naramice 125,c)Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku, Młynisko 39,d)Urząd Gminy Biała, Biała Druga 4B.Zużyte baterie i akumulatory będą również zbierane przez mieszkańców w indywidualnych pojemnikach. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK):Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlano-rozbiórkowe. Wykonawca dwa razy w okresie trwania umowy przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz zużytych baterii i akumulatorów również gromadzonych indywidualnie przez mieszkańców. Termin odbioru odpadów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na jeden miesiąc przed planowaną zbiórką. Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru tych odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki. Zamawiający poinformuje mieszkańców o terminach ww. zbiórek. Zorganizowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 1. Zamawiający zorganizował PSZOK na terenie istniejącego wysypiska śmieci w miejscowości Maręże, gm. Skomlin. 2. PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki, tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów, o których mowa pkt 3.3.4. niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca oznakuje pojemniki, określając rodzaje odpadów, jakie mogą być do nich składane oraz nazwę gminy z terenu której pochodzą odpady. 4. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stopnia napełnienia pojemników na terenie PSZOK, oraz sukcesywnego wywozu odpadów, z zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej konieczności, Wykonawca odbierze je w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia. 5. Zamawiający zabezpieczy obsługę PSZOK. 6. Do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady wymienione w pkt 3.3.4. niniejszej SIWZ. Zbiórka odpadów z terenu gminy. 1. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania odpadów z miejsc wyznaczonych w pkt 3.3.1-3.3.5 niniejszej SIWZ. 2. Zbiórka powinna polegać na : załadunku na środek transportu wymienionych frakcji odpadów,zagospodarowaniu odebranych odpadów, posprzątaniu miejsc, z których odbierane są odpady. 3. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. Obowiązek zapewnienia pojemników 1.Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemników do gromadzenia odpadów (przystosowanych do opróżniania mechanicznego). Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane, czyste i estetyczne oraz oznakowane odpowiednimi kolorami i opisem asortymentu odpadów. 2. Pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała tj., na następujących zasadach:1) Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów: pojemniki na odpady o pojemności 120l, pojemniki na odpady o pojemności 240l, pojemniki na odpady o pojemności 1100l, pojemniki o pojemności od 5 m3, pojemniki (KP) o pojemności od 20l.2) Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 1-4 osoby w rozmiarze 120l,5-8 osób w rozmiarze 240l, 9-12 osób w rozmiarze 240l + 120l.3) Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 1-4 osoby w rozmiarze 120l, 5-8 osób w rozmiarze 240l,9-12 osób w rozmiarze 240l + 120l. Ilości i objętości pojemników dla nieruchomości winny być dopasowane do ilości osób zamieszkałych na niej. Wykaz nieruchomości, do których powinny zostać dostarczone pojemniki zostanie przekazany w ciągu 7 dni od podpisania umowy i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania mu aktualizacji wykazu obowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian.3. Pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.06.2016 r. W terminie do 29.06.2016 r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia).Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania zmian zarówno co do wielkości jak i ilości pojemników w zależności od uzasadnionych potrzeb.4. Wykonawca wyposaży PSZOK w pojemniki do dnia 22.06.2016 r. 5. Wykonawca wyposaży punkt, w którym odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków oraz punkty, w których odbywać się będzie zbiórka zużytych baterii i akumulatorów w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w danych punktach do dnia 22.06.2016 r.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie pojemników dostarczonych przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości. 7. Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. W przypadku uszkodzeń powstałych z winy osób użytkujących pojemniki, np. spalenie czy użytkowanie pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, naprawa pojemników lub ich wymiana dokonywana będzie na koszt użytkownika danego pojemnika. częstotliwość odbioru i wywozu odpadów.1. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością:1) odpady komunalne zmieszane raz w miesiącu,2) szkło raz na trzy miesiące,3) papier metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe raz na miesiąc.2. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem. 3. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy odbioru odpadów. 4. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych harmonogramu wywozu odpadów do dnia 22.06.2016 r. Na kolejne lata Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości harmonogram do dnia 20 grudnia roku poprzedzającego. 5. Podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami zmieszanymi.6. Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów przez mieszkańców.7. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie oraz akumulatory małogabarytowe i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników. 8. Odbiór odpadów będzie następował z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd.9. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe (brak utwardzonej drogi) Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Kontrola obowiązku segregowania odpadów.1. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych.2. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. W takim przypadku wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów.3. O zaistniałej sytuacji wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faxem lub pisemnie, w terminie do 7 dni roboczych. Do zawiadomienia wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia:1. Sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczyć może jedynie informacji w posiadaniu których będzie Wykonawca.3.W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ppkt 2, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów. 4.Jako załączniki do faktury wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Biała. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:1.Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu odbieranych odpadów komunalnych oraz uzyskania poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z art. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniami wykonawczymi.2. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 3. Odbiór na zgłoszenie Zamawiającego od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców.4. Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla Regionu II lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa łódzkiego oraz uchwałą nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012.5. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 6. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. 7. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 p.z.p. 3.Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert. Oznacza to, że:a)Wadium wniesione w formie pieniężnej przed upływem terminu składania ofert musi znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej w Białej, nr rachunku 45 9244 0003 0000 0039 2000 0050. Na przelewie bezgotówkowym należy umieścić informację: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Biała. b) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał lub potwierdzoną za zgodność kopię przedmiotowego dokumentu należy załączyć do oferty. Dokument ten musi być ważny w całym okresie związania ofertą - pierwszym dniem jego obowiązywania powinien być dzień otwarcia ofert. c)W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności muszą zawierać sytuacje określone : - w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biala.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach