Przetargi.pl
Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Ładzice

Wójt Gminy Ładzice ogłasza przetarg

 • Adres: 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6821525, 6840820, 6840895 , fax. 044 6840822
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ładzice
  ul. Wyzwolenia 36 36
  97-561 Ładzice, woj. łódzkie
  tel. 044 6821525, 6840820, 6840895, fax. 044 6840822
  REGON: 00055105900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ladzice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Ładzice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Ładzice. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie każdej ilość odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ładzice. Wymaga się również odbierania odpadów, które zostały umieszczone obok pojemników, gdyż się w nich nie zmieściły. Dopuszcza się magazynowanie odpadów w bazie magazynowo - transportowej przed ich przekazaniem do miejsca ich zagospodarowania. Powierzchnia gminy: 82,77 km2. Dane dotyczące liczby mieszkańców przebywających na nieruchomościach zamieszkałych w/g stanu na dzień 29 kwietnia 2016 r. Liczba mieszkańców to 4145 w/g złożonych deklaracji: - ilość osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów - 4006 (dane wg złożonych deklaracji), - ilość osób, które zadeklarowały zmieszany sposób zbiórki odpadów komunalnych - 139 (dane wg złożonych deklaracji), W okresie realizacji zamówienia powyższe dane mogą ulegać zmianie. Nie wpłynie to na cenę zamówienia, która w okresie realizacji umowy jest niezmienna. Ilości odpadów zebranych w 2015 r. na terenie gminy Ładzice: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) - 0,5 Mg 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) - 4,0 Mg 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe) - 103,9 Mg 17 01 02 (Gruz ceglany) - 13,7 Mg 17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) - 98,8 Mg 20 01 99 (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) - 7,9 Mg 20 02 03 (Inne odpady nieulegające biodegradacji) - 3,7 Mg 20 03 01 (Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) - 533,6 Mg 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe) - 52,3 Mg Wskazane ilości odebranych w 2015 r. odpadów podane są pomocniczo w celu ułatwienia Wykonawcy wyceny zamówienia. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować następujące rodzaje odpadów: z zamieszkałych posesji: a) zmieszane odpady komunalne, b) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier i tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) pozostałe odpady komunalne: a) przeterminowane leki o kodzie 20 01 32 b) chemikalia c) zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34 d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, e) zużyte opony o kodzie 16 01 03 f) meble i inne odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 g) odpady ulegające biodegradacji (zielone) o kodzie 20 02 01 h) odpady budowlane i rozbiórkowe i) metal j) odzież k) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, ze wskazanych przez Zamawiającego punktów: a) przeterminowane leki i zużyte baterie, b) odpady budowlane - gospodarka odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno - prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. Wyposażenie i obsługa wskazanego przez Zamawiającego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zamawiający dysponuje ogrodzonym, utwardzonym oraz oświetlonym terenem, na którym Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia w terminie do dnia 08.07.2016r. utworzy PSZOK tj. wyposaży w niezbędne pojemniki na odpady. PSZOK czynny będzie minimum 2 razy w miesiącu. PSZOK powinien być całodobowo monitorowany, koszty korzystania z monitoringu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie PSZOK. PSZOK powinien być wyposażony tak aby zapewnić prawidłową segregację odpadów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ładzice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice w szczególności: a) min. 1 pojemnik z przeznaczeniem na meble i inne odpady wielkogabarytowe lub boks o odpowiedniej kubaturze, b) min. 1 pojemnik przystosowany do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ewentualnie boks o odpowiedniej kubaturze, c) min. 1 pojemnik przystosowany do gromadzenia zużytych akumulatorów i baterii, d) min. 1 pojemnik przystosowany do gromadzenia chemikaliów, e) min. 1 pojemnik przystosowany do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, zielonych. Odpady, które mieszkańcy będą dostarczać do PSZOK, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do instalacji posiadającej mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Odpady odebrane przez PSZOK powinny być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń. Wykonawca odpowiada za zachowanie na terenie PSZOK i wokół niego czystości i porządku. Odpady zebrane w PSZOK należy wywieźć tego samego dnia w którym zostaną dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca będzie odbierał w PSZOK odpady komunalne od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych według wykazu otrzymanego od Zamawiającego. Przejmując odpady w PSZOK Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania osób, które przekazują odpady, odmawiając przyjęcia odpadów do punktu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz powiadamiając Zamawiającego o sytuacjach kiedy przez danego mieszkańca dostarczana jest 2 krotnie większa ilość odpadów danego rodzaju, niż średnio zostało to przyjęte w Krajowym Programie Gospodarki Odpadami dla terenów wiejskich. Na Wykonawcy spoczywa dodatkowo obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowej selektywnie zbieranych odpadów w PSZOK. Harmonogram odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości zamieszkałych uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu odbioru odpadów na okres od dnia 01.07.2016r. do 31.12.2016r. - od dnia zawarcia umowy do dnia 29.06.2016r., a następnie na kolejne okresy roczne w terminie do 15 grudnia 2016r. (harmonogram na rok 2017) oraz do 15 grudnia 2017r. (harmonogram na rok 2018). Wyposażenie w pojemniki, worki Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane, przystosowane do opróżniania mechanicznego, o pojemnościach i właściwościach określonych w uchwale Rady Gminy Ładzice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice - załącznik nr 7 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i systematycznego dostarczania pojemników w tym worków na odpady selektywnie zbierane: papier i tekturę, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. Odpowiednio dla danego rodzaju odpadów komunalnych. Zapewnienie worków na odpady biodegradowalne, brązowe - worki wydawane będą w PSZOK w celu dostarczenia odpadów biodegradowalnych, zielonych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK . Przekazywane pojemniki powinny być nowe lub używane, ale nie uszkodzone, czyste i estetyczne. Ilości i objętości pojemników w tym worków dla nieruchomości zamieszkałych winny być dostosowane do zapisów określonych w uchwale Rady Gminy Ładzice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice - załącznik nr 7 do SIWZ. Pojemniki w tym worki będą przez Wykonawcę dostarczane mieszkańcom na posesje w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 29.06.2016r. W terminie do 01.07.2016r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu raport o ilości i rodzaju pojemników w tym worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach na dzień 01.07.2016r. wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono (z podaniem przyczyny niedostarczenia). Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego pojemnika na własny koszt. Zamawiający wymaga, aby pojemniki w tym worki dla każdego rodzaju odpadów były odpowiednio oznaczone. Kolorystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów zostanie uzgodniona z Zamawiającym. Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) worki do zbiórki papieru i tektury: materiał - folia polietylenowa LDPE, pojemność - 60 1,1201, grubość - min. 20 mikronów, Każdy worek wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. b) worki do zbiórki metalu, plastiku, opakowań wielomateriałowych: materiał - folia polietylenowa LDPE, pojemność - 60 1,1201, grubość - min. 20 mikronów, Każdy worek wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. c) worki do zbiórki szkła: materiał - folia polietylenowa LDPE, pojemność - 601, grubość - min. 40 mikronów, Każdy worek wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego. Wykonawca wyposaży wskazane przez zamawiającego punkty, w których odbywać się będzie zbiórka przeterminowanych leków oraz zbiórka zużytych baterii w odpowiednie pojemniki z uwzględnieniem potrzeb występujących w danych punktach. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. Częstotliwość, zasady odbioru i wywozu odpadów. Odbiór odpadów komunalnych: 1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował z częstotliwością i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice tj. raz w miesiącu, 2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych, Wykonawca będzie realizował na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ładzice tj. raz w miesiącu, 3) odbiór odpadów z PSZOK, Wykonawca będzie realizował w następujący sposób: PSZOK winien być czynny minimum dwa razy w miesiącu w soboty w godz. 10.00 do 16.00. Odpady zebrane w PSZOK należy wywieźć tego samego dnia w którym zostaną dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Podczas realizacji umowy przez Wykonawcę niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować w wyznaczonych punktach stan zapełnienia pojemników na przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i odbierać odpady z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia tych pojemników. Odbiór odpadów będzie następował z pojemników w tym worków wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę. W zakresie odbioru odpadów z nieruchomości o utrudnionym dojeździe Wykonawca może ustalić odrębne terminy wywozu niż dla pozostałych nieruchomości w danej miejscowości po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników lub worków w trakcie realizacji usługi odbioru. Transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz wszystkich odpadów selektywnie zbieranych powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi o konstrukcji zabezpieczonej przed ich rozwiewaniem i rozpylaniem oraz w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jak również samych odpadów na otoczenie. Kontrola obowiązku segregowania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości, który to zadeklarował, obowiązku segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca umieszcza na pokrywie pojemnika do zbierania odpadów naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią: Informuje się właściciela nieruchomości położonej w miejscowości............ nr... w Gminie Ładzice, że odpady są zbierane niezgodnie ze złożoną Deklaracją oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Ładzice. W dniu ................................. stwierdzono, że umieszczono odpady.................. w pojemniku do zbierania odpadów ............................. Kolejne następujące po sobie naruszenie regulaminu, będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej. W przypadku drugiego (kolejno po sobie następującego) naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów właścicielowi nieruchomości za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów naliczona zostanie opłata jak za odpady komunalne zmieszane. O zaistniałej sytuacji Wykonawca zawiadamia Zamawiającego drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie, w terminie do 3 dni roboczych. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza protokół określający: dzień wywozu, miejscowość, ulicę i numer posesji oraz krótki opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości. Do protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć również dokumentację fotograficzną. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: 1) Raportu na dzień 01.07.2016r. o ilości i rodzaju pojemników w tym worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. 2) Raportów miesięcznych zawierających określenie ilości i rodzajów przekazywanych pojemników w tym worków w danym miesiącu wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach (załącznik do faktury). 3) Sprawozdań, o których mowa w art. 9n oraz 9 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ostatnie prawem wymagane sprawozdanie wykonawca złoży nie później niż w chwili złożenia ostatniej faktury. 4) Innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. 5) Jako załączniki do faktury miesięcznej wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych. Karty przekazania muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu Gminy Ładzice. 6) Informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane. 7) Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nie przekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania. 8) Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne. 9) Wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem i zadeklarowali, że będą selektywnie zbierać odpady komunalne a tego nie czynią (oprócz pisemnego wskazania nieruchomości należy, w takich przypadkach dołączyć dokumentację fotograficzną). 10) Inne dokumenty związane z realizacją zamówienia, mogące mieć znaczenie dla wykazania wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązków sprawozdawczości, dotyczących gospodarki odpadami. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1. Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dnia 25.05.2012r. (Dz.U. 2012, poz. 676) 2. Uzyskanie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 3. Uzyskanie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 29.05.2012r. (Dz.U. 2012, poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 4. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 5. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, zgodnie z uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego. 6. Przekazywanie selektywne zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). 7. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zaniknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru - taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 8. Bezpłatne udostępnienie Zamawiającemu w terminie do dnia 5 lipca 2016r. systemu monitorowania pojazdów Wykonawcy oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Częstotliwość funkcjonowania PSZOK
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ladzice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach