Przetargi.pl
Postępowanie na usługę sprzątania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, ul. Fordońska 77
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3452771 , fax. 052 5848294
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 77 77
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3452771, fax. 052 5848294
  REGON: 09056133000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie na usługę sprzątania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania siedziby Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 77, w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z użyciem powszechnie stosowanej technologii, sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. Wykonawca dokonuje w/w czynności własnym sprzętem i przy pomocy własnego personelu. Zakupuje na własny koszt środki czyszczące, dezynfekujące, worki na śmieci, ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie. Przy doborze środków należy mieć na uwadze rodzaj czyszczonej powierzchni oraz miejsce czyszczenia (pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, pomieszczenia administracyjno-biurowe, toalety, windy, miejsca ogólnie dostępne). Obiekt składa się z 11 kondygnacji, jednej klatki schodowej. Budynek jest w całości podpiwniczony, funkcjonują w nim trzy dźwigi osobowe. W częściach biurowych obiektu podłogi są wyłożone wykładziną dywanową. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, korytarzy i klatek schodowych w urzędzie skarbowym polega na odkurzaniu wykładzin (również pod biurkami, fotelami, lekkimi meblami które można przesunąć), zamiataniu, zmywaniu na mokro, usuwaniu pajęczyn, czyszczeniu mebli oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie pomieszczeń, myciu drzwi, parapetów wewnętrznych, grzejników, włączników światła, gniazd, punktów świetlnych, aparatów telefonicznych, myciu podłóg na mokro, froterowaniu ich powierzchni, wycieraniu balustrad i poręczy, myciu gablot, listew osłonowych, usuwaniu kurzu z kratek wentylacyjnych, codziennym opróżnianiu koszy na śmieci i zasobników niszczarek oraz wynoszeniu ich zawartości, codziennej wymianie worków plastikowych w koszach, wynoszeniu do śmietnika opakowań po zakupionych towarach, czyszczeniu 2 razy w roku sprzętu komputerowego specjalistycznymi środkami do tego przeznaczonymi - termin prac oraz środki czyszczące każdorazowo ustalane z przedstawicielem Zamawiającego. Sprzątanie sanitariatów polega na myciu i dezynfekcji glazury, terakoty oraz wszystkich urządzeń sanitarnych z użyciem specjalistycznych środków, usuwaniu nalotów, myciu luster, drzwi i punktów świetlnych, myciu podajników na papier toaletowy, podajników na mydło, suszarek do rąk, pokryw na kosze, włączników światła, gniazd, parapetów wewnętrznych, usuwaniu kurzu z kratek wentylacyjnych, opróżnianiu pojemników na śmieci, wymianie worków plastikowych. 2. Zamówienie obejmuje następujące czynności: I. Sprzątanie codzienne: - sanitariatów, - pomieszczeń socjalnych, - sali obsługi klienta wraz z wejściem głównym, - holu, - korytarzy na parterze budynku, - sekretariatów wraz z gabinetami kierownictwa Urzędu - dwóch dźwigów osobowych. Łącznie powierzchni - ok. 700 m2. II. Sprzątanie 3 razy w tygodniu: - pomieszczeń biurowych, - sali konferencyjnej, - korytarzy od I piętra w górę wraz z pomieszczeniami socjalnymi, - klatki schodowej. Łącznie powierzchni: ok. 2.300 m2. III. Sprzątanie 2 razy w miesiącu: - pomieszczeń piwnicznych i gospodarczych, - dźwigu dla osób niepełnosprawnych, Łącznie powierzchni: ok. 900 m?. IV. Jeden raz w roku: - dwustronne mycie okien, - czyszczenie żaluzji, Łącznie powierzchni: ok. 600 m? (w tym ok. 430 m? okien z żaluzjami). Przez mycie okien należy rozumieć mycie każdego okna oddzielnie z zewnętrznej i wewnętrznej strony, ram, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych jak również czyszczenie żaluzji metalowych w terminie ustalonym przez Zamawiającego i podanym z wyprzedzeniem 7 - dniowym. V. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci i pojemników niszczarek oraz wymiana worków. VI. Czyszczenie raz w roku wykładzin - ok. 1.750 m? .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach