Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (etap II)

Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Marka Prawego 21
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
  Marka Prawego 21
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  REGON: 365678989
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzoj-strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (etap II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (ETAP II) - budynek szkoły podstawowej w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 3Zakres prac obejmuje:1. docieplenie przegród zewnętrznych,2. wymianę części okien i drzwi, 3. wymianę pokrycia dachowego, remont instalacji odgromowej,4. dostosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni na węzeł cieplny,5. modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejników, instalacji, montaż głowic termostatycznych) wraz z podłączeniem do węzła ciepłowniczego.Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik do SWZ.Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (ETAP II) - budynek oświatowy w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 1Zakres prac obejmuje:1. docieplenie przegród zewnętrznych,2. wymianę okien i drzwi,3. remont pokrycia dachu,4. remont instalacji odgromowej,5. przebudowę kotłowni na paliwo stałe (pellet) w budynku oświatowym wraz z montażem nowego kotła zgodnie z projektem,6. budowę zewnętrznej instalacji grzewczej pomiędzy budynkami oświatowym i szkołą,7. remont wewnętrznej instalacji c.o.8. modernizację instalacji elektrycznej poprzez wymianę oświetlenia wewnętrznego w budynku,9. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp.Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik do SWZ.Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (ETAP II) - budynek sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Suchej, ul. Kościelna 40Zakres prac obejmuje:1. docieplenia przegród zewnętrznych,2. wymianę okien i drzwi,3. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,4. modernizację instalacji elektrycznej poprzez:a. budowę rozdzielni RWEN,b. zabudowę obwodów zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej.Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik do SWZ.Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Gminy Strzelce Opolskie (ETAP II) - budynek szkoły podstawowej w Suchej, ul. Kościelna 40Zakres prac obejmuje:1. docieplenie przegród zewnętrznych (ściany, stropodach),2. wymianę okien i drzwi,3. dostosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni, wraz z wymianą kotła olejowego na kocioł na pellet niskich parametrów dostosowana do zapotrzebowania cieplnego budynku poddanego termomodernizacji wraz z doborem urządzenia zgodnie z dokumentacją projektową,4. wymianę instalacji odgromowej.Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót, które stanowią załącznik do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium osobno dla każdej z części zamówienia w wysokości:- 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla I części zamówienia,- 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla II części zamówienia,- 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla III części zamówienia,- 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla IV części zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;- zdolności technicznej lub zawodowej.Sposób oceny spełnienia warunków udziału: „sytuacja ekonomiczna lub finansowa”:Dla części I zamówienia:Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 700000 zł .Dla części II zamówienia:Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1200000 zł .Dla części III zamówienia:Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600000 zł .Dla części IV zamówienia:Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia oraz wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 800000 zł .W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość polisy należy zsumować.Sposób oceny spełnienia warunków „zdolności techniczna lub zawodowa”:Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że:Dla części I zamówienia:• w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną (budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont dowolnego budynku) o wartości brutto nie mniejszej niż 500000 zł, obejmującą w swoim zakresie wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych,• dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane .Dla części II zamówienia:• w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną (budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont dowolnego budynku) o wartości brutto nie mniejszej niż 500000 zł, obejmującą w swoim zakresie wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych.• dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.Dla części III zamówienia:• w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną (budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont dowolnego budynku) o wartości brutto nie mniejszej niż 500000 zł, obejmującą w swoim zakresie wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych,• dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo budowlane.• dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.Dla części IV zamówienia:• w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną (budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont dowolnego budynku) o wartości brutto nie mniejszej niż 500000 zł, obejmującą w swoim zakresie wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych.• dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach