Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2023 roku

STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Plac Wolności 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
  ul. Plac Wolności 13
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  REGON: 531412208
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania pod każdy wskazany adres przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego. 2. Usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie określających wymagania i warunki świadczonych usług pocztowych obejmujące m.in.: a) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym; b) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych; c) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego; d) sposób świadczenia usług. 3. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: a) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące listów, w zakresie ich przyjmowania (odbierania w siedzibie Zamawiającego), przemieszczania i doręczania; b) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące paczek, w zakresie ich przyjmowania (odbierania w siedzibie Zamawiającego), przemieszczania i doręczania; c) doręczenia Zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz nie doręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki pocztowe), po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi / odbiorcy. 3. Szczegółowe szacunkowe zestawienie ilości przesyłek w okresie realizacji usługi określone są w Formularzu cenowym stanowiącym integralną część Formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ. 4. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający będzie również nadawać przesyłki rejestrowane (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w trybie i na podstawie przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa (np. art. 12 § 6 pkt 2), Kodeks postępowania administracyjnego (np. art. 57 § 5 pkt 2), Kodeks postępowania cywilnego (np. art. 165 § 2) oraz w postępowaniach karnych i innych tego rodzaju sprawach (analogicznych przepisów), tj. pisma w postępowaniach, w których Zamawiający będzie stroną i dla wywołania określonych w tych przepisach skutków prawnych zachowaniem terminu do wniesienia pisma w przypadku nadawania przesyłki w ostatnim dniu oznaczonego terminu niezbędne będzie pośrednictwo operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe.5. Zamawiający nie wyrazi zgody na wyłączenie z przedmiotu zamówienia przesyłek wymagających nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego i jednocześnie:a) nie jest w stanie określić (wskazać) ilości takich przesyłek;b) nie dopuszcza możliwości sporządzania odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania za pośrednictwem operatora wyznaczonego, jak również nie dopuszcza możliwości ich oznakowania.6. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której na opakowaniu przesyłki nadanej przez Zamawiającego i/lub na dowodzie nadania przesyłki, w tym za pośrednictwem operatora wyznaczonego, będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Nadawcą przesyłki zawsze winien być Zamawiający.7. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ (druk nr 6).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach