Przetargi.pl
„Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie”

GMINA MŚCIWOJÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 59-407 Mściwojów, 43
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768728522 , fax. 768728595
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MŚCIWOJÓW
  43
  59-407 Mściwojów, woj. dolnośląskie
  tel. 768728522, fax. 768728595
  REGON: 390647417
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msciwojow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej oraz termomodernizacja w budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Targoszynie” Zakres prac obejmuje wykonanie m.in:Branża budowlana:Wymianę okien, wymianę drzwi wejściowych aluminiowych, modernizacja wentylacji, docieplenie stropu wentylowanego – łącznik, roboty malarskie po robotach instalacyjnych – szkoła, roboty malarskie po robotach instalacyjnych – łącznik, wykonanie elewacji, wykonanie ścianek działowych z G-K, modernizacja WC, posadzki z płytek ceramicznych na parterze.Branża sanitarna:Instalacje c.o. - demontaż i montaż instalacji i grzejników, izolacja instalacji c.o., węzeł pompy ciepła wraz z fundamentem, klimatyzacja,.Branża elektryczna:Wewnętrzną instalację zasilającą, tablicę licznikową z wyłącznikiem ppoż, wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnicę główną, rozdzielnicę główną budynku, wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice oddziałowe, rozdzielnicę piwnicy R-01 oraz rozdzielnicę fotowoltaiki R-PV, instalacje odbiorcze oświetlenia podstawowego pomieszczenia technicznego, instalacje odbiorcze siły i gniazd wtykowych pomieszczenia technicznego, instalacje odbiorcze pompy ciepła oraz klimatyzacji, instalację fotowoltaiczną, instalację odgromową, w tym instalacje ochronne i przeciwporażeniowe. Projekt instalacji elektrycznych szkoły i łącznika w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Targoszynie” obejmuje m.in.: Wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice oddziałowe, rozdzielnice oddziałowe, instalacje odbiorcze oświetlenia podstawowego, instalacje odbiorcze oświetlenia awaryjnego, instalacje odbiorcze siły i gniazd wtykowych, instalacje logiczne i teletechniczne, w tym instalacje ochronne i przeciwporażeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001,z dopiskiem wadium na: „Postępowanie OZP.271.10.2022”2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).5. Jeśli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż wokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wykonali należycie co najmniej jedno zadanie, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remonciebudynku na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł brutto(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami, którebędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dlawykonywania zamówienia, tj. minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 1 osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeńcieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum 1 osobę do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeńelektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach