Przetargi.pl
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Ptasiej 11 we Wrocławiu.

ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. św. Elżbiety 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
  ul. św. Elżbiety 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 932671448
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Ptasiej 11 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Ptasiej 11 we Wrocławiu. Zakres prac obejmuje m.in:1) remont więźby i pokrycia dachu, 2) wymianę stolarki okiennej poddasza,3) wykonanie, dostarczenie i montaż „tablicy informacyjnej na czas budowy" - zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawcy, Zasady oznakowania inwestycji w zakresie informacji dla mieszkańców”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 900 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (wzór, załącznik nr 2 do SWZ), że:1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp orazart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.,2) spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.2. Odnośnie pkt 1 ppkt 2 Wykonawca musi wykazać, że:1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dachu budynku.Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy o szerszym zakresie niż wskazany powyżej, zobowiązany jest wskazać wartość robót żądanych przez Zamawiającego.2) dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach