Przetargi.pl
Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Różanej 9, 9A i 9B w Wałbrzychu

Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 58-304 Wałbrzych, Generała Andersa 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Generała Andersa 48
  58-304 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  REGON: 891337815
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbwalbrzych.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Różanej 9, 9A i 9B w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa wiaty śmietnikowej oraz obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym również rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych i garażu wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Różąnej 9, 9A i 9B w Wałbrzychu (działka nr 224 obręb Stary Zdrój nr 20), wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, od właściwego organu nadzoru budowlanego dokumentu o zakończeniu budowy, umożliwiającego użytkowanie przedmiotowych budynków. Pozostałe informacje zawarte sa w III rozdziale SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a. pieniądzu;b. gwarancjach bankowych;c. gwarancjach ubezpieczeniowych;d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn.zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. w WałbrzychuSantander Bank Polska nr rachunku 27 1090 2271 0000 00058400 1387z adnotacją „Wpłata wadium – numer sprawy T-8 / 35 / 2022”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:i. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;ii. z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta /poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;iii. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;iv. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert, a gwarant/ poręczyciel miał obowiązek wypłacenia Zamawiającemu kwoty wadium, o ile tylko przesłanka zatrzymania wadiumzaistnieje w okresie związania ofertą);e. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;f. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający;g. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).6. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.7. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny.8. W przypadku dokonywania przez Wykonawcę wpłaty wadium na rachunek Zamawiającego za pośrednictwem systemów płatności internetowych pośredniczących w dokonywanych transakcjach bankowych w celu prawidłowego wniesienia wadium zaleca się w tytule przelewu wskazanie osoby/ nazwy firmy dokonującej wpłaty wadium oraz jej adresu.9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.10. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;4) Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się może Wykonawca, który:A) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie co najmniej jedną robotę budowlaną / lub roboty budowlane polegające na:- budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub wielorodzinnego mieszkalnego z wykonaniem całej infrastruktury technicznej wykonanej w ramach jednej odrębnej umowy, i dostawa i montaż dźwigu osobowego zrealizowanych w ramach drugiej odrębnej umowy,lub- budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub wielorodzinnego mieszkalnego z wykonaniem całej infrastruktury technicznej wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego, zrealizowanych w ramach jednej umowy.B) dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:a) kierownik budowy – kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający łącznie:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej* bez ograniczeń- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót i/lub kierowaniu robotami (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego,b) kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadający łącznie:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* bez ograniczeń,- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót i/lub kierowaniu robotami instalacyjnymi w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (łącznie) na stanowiskach: kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego,c) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający łącznie:- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych* bez ograniczeń,- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu robót instalacyjnych i/lub kierowaniu robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach: kierownik budowy i/lub kierownik robót i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego,* zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646),Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach