Przetargi.pl
ZP/PN/31/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (napoje słodzone kapslowane) dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach

DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA ogłasza przetarg

 • Adres: 52-326 Wrocław, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA
  ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
  52-326 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 020795886
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/31/2022 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych (napoje słodzone kapslowane) dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów spożywczych (napoje słodzone kapslowane) dla Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach.2. Kod CPV:15982000-5 Napoje orzeźwiające3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zaproszenia – OPZ.4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15982000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach