Przetargi.pl
Poprawa brd na DK 94 w m. Godzikowice na skrzyżowaniu DK 94 z DW 346

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg

 • Adres: 53-139 Wrocław, Powstańców Ślaskich 186
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Powstańców Ślaskich 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 017511575
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa brd na DK 94 w m. Godzikowice na skrzyżowaniu DK 94 z DW 346
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa brd na DK94 w m. Godzikowice na skrzyżowaniu DK94 z DW346 Zamówienie będzie realizowane w systemie "Projektuj i Buduj" i składa się z następujących etapów:a) opracowanie dokumentacji projektowej,b) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z DW346 w km 127,780 w m. Godzikowice, wymianę warstwy ścieralnej w obrębie skrzyżowania, budowę oświetlenia dedykowanego 2 przejść dla pieszych z wykonaniem 1 nowego przejścia na ciągu głównym DK94, wykonanie robót towarzyszących tym pracom, w zakresie i w lokalizacjach wskazanych w PFU. Przedmiot zamówienia i zakres prac objętych zamówieniem został szczegółowo opisany w SWZ TOM II Projekt Umowy, Tom III Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU), Tom IV Formularz Cenowy (FC) wraz z załącznikami do tych dokumentów.Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu: Zamówienie należy zrealizować w całości w systemie zaprojektuj i zbuduj. Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w zakresie: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu i budowy oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych, łącznie z niezbędnymi instalacjami sieci uzbrojenia, przyłączeniami, uruchomieniem, oraz robotami towarzyszącymi. Obiekt stanowi całość techniczno-użytkową, podział na części zamówienia może spowodować brak koordynacji, skutkujący groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia.Realizacja zadań z Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa została podzielona na części, odpowiadające poszczególnym Programom Inwestycyjnym. Z uwagi na to, że przedmiotowe zamówienie stanowi już część zamówienia, nie przewiduje się dalszego podziału tego zamówienia na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach