Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców na Osiedlu Kolonia Jasna - przebudowa schodów przy ul. Bursztynowej i Szkole Podstawowej Nr 18 w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 493 900 , fax. 324 493 955
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pszczynie
  ul. Rynek 2
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 324 493 900, fax. 324 493 955
  REGON: 52364300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców na Osiedlu Kolonia Jasna - przebudowa schodów przy ul. Bursztynowej i Szkole Podstawowej Nr 18 w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa schodów przy ul. Bursztynowej i Szkole Podstawowej Nr 18 w Pszczynie. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Rozbiórka istniejących schodów z kostki betonowej oraz krawężników wraz z balustradą. b) Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej (powierzchnia parkingu). c) Ręczne usunięcie warstwy humusu. d) Mechaniczne wykopy oraz korytowania pod nawierzchnię. e) Wykonanie dolnych części konstrukcji betonowej podjazdu. f) Wykonanie górnej części konstrukcji podjazdu z betonu. g) Wykonanie górnej nawierzchni betonowej o grubości 5cm. h) Mechaniczna obróbka nawierzchni betonowej (ryflowanie). i) Wykonanie fundamentu betonowego pod pierwszym stopniem schodów. j) Wykonanie konstrukcji schodów z prefabrykowanych bloków schodowych. k) Ułożenie obrzeży betonowych. l) Ułożenie krawężników drogowych wtopionych. m) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej. n) Montaż balustrad dla osób niepełnosprawnych. o) Montaż balustrady z pochwytem. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączona dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 2. Ze względu na zastosowanie w niniejszym postępowaniu przetargowym procedury odwróconej, zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wskazaniu udostępnienia potencjału podmiotu przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 ust 1 ustawy Pzp nie musi zostać złożony na etapie składania oferty. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument o którym mowa powyżej będzie żądany przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w rankingu ofert pod kątem kryteriów oceny ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach