Przetargi.pl
DOSTAWA DRUTU STALOWEGO DO BELOWANIA SPRASOWANYCH ODPADÓW

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała , Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48338297590
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
  Krakowska 315 d
  43-300 Bielsko-Biała , woj. śląskie
  tel. +48338297590
  REGON: 07232149000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgo.bielsko.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DRUTU STALOWEGO DO BELOWANIA SPRASOWANYCH ODPADÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów w ilości ok. 60 000 kg. Każdorazowo Zamawiający zamówi, nie mniej niż 7 000 kg drutu stalowego, w okresie dwumiesięcznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego drutu w zależności od bieżących potrzeb, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający wymaga, aby drut stalowy posiadał następujące parametry techniczne: - średnica drutu: 3,7 mm ± 0,05 mm; - drut stalowy, miękko odpuszczany, nasączony powierzchniowo olejem; - ciągniony na zimno; - wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D lub SAE1006 lub S235JRG; - żarzony; - wykonany zgodnie z normą: PN-EN 16120-1 i PN EN 10218-2; - wytrzymałość na zrywanie w przedziale 350-400 N/mm2; - pakowany w kręgi o średnicy wewnętrznej min. 350 mm zewnętrznej 600-700 mm; - waga 1 kręgu w granicach 100 -120 kg. - dostawa materiału na europaletach, zabezpieczonych folią; - Wykonawca będzie dostarczał drut własnym lub wynajętym transportem do magazynu Zamawiającego mieszczącego się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej ul. Krakowska 315d, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-18.00. Koszt transportu należy wkalkulować w cenę towaru; - zamówiony drut do prasy Wykonawca będzie dostarczał w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 7 dni po otrzymaniu zamówienia emailem od Zamawiającego; - ważenie poszczególnych dostaw będzie odbywało się na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten będzie stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości dostarczonego drutu. - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z każdą dostawą, przed każdym rozładunkiem, komplet niezbędnych dokumentów, dotyczących przywiezionego drutu, zawierający świadectwo jakości, wskazujące, co najmniej następujące parametry: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Wykonawcy reguluje Projekt Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44333000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną