Przetargi.pl
Wysokość składki na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności

Jednostka Gospodarki Nieruchomościami ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, Pl. Warszawski
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3734810 , fax. 32 3734819
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Gospodarki Nieruchomościami
  Pl. Warszawski 10
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3734810, fax. 32 3734819
  REGON: 24023535500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jgn.zabrze.magistrat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wysokość składki na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019, poz. 381), działania w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz posiadał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia przez cały okres trwania umowy. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to warunek mogą spełnić łącznie. Zamawiający oceni spełnienie przez wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach