Przetargi.pl
PN 33/DZP/2020 USŁUGA PRZYGOTOWANIA, TRANSPORTU I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW NA ODDZIAŁY SZPITALNE

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 341 781 , fax. 324 341 271
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 20
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 324 341 781, fax. 324 341 271
  REGON: 27795145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzoz.zory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Niepubliczny akład Opieki Zdrowotnej/ Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 33/DZP/2020 USŁUGA PRZYGOTOWANIA, TRANSPORTU I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW NA ODDZIAŁY SZPITALNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  USŁUGA PRZYGOTOWANIA, TRANSPORTU I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW NA ODDZIAŁY SZPITALNE poniżej 214.000,00 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.584,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) przed upływem terminu składania ofert. XI.2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). XI.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w ING Bank nr rachunku 03 1050 1070 1000 0023 5654 4151, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w PN 33-DZP-2020 na usługę przygotowania, transportu i dostarczania posiłków na oddziały szpitalne". XI.4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XI.3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). XI.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. XI.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp. XI.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. XI.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 2021) posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta winna zawierać: a) formularz ofertowy; b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) złożone w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. c) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach