Przetargi.pl
PN 14/09 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń koagulologicznych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3261325 w. 128 , fax. 071 3260622
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
  ul. Koszarowa 5 5
  51-149 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3261325 w. 128, fax. 071 3260622
  REGON: 00029046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gromkowski.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 14/09 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń koagulologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PN 14/09 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń koagulologicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjał techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - to znaczy wykonali minimum jedną dostawę odczynników będących przedmiotem zamówienia do szpitali o wartości składanej oferty. c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, e)dostarczą i zamontują aparat na swój koszt i ryzyko w siedzibie Zamawiającego w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej f)dostarczą odczynniki z optymalnie długim terminem przydatności min 6 miesięcy odpowiednio zabezpieczone na czas transportu. g)zapewnią ciągłość dostaw h)oferują odczynniki i aparat dopuszczony do obrotu na terenie RP i UE i)oferują aparat i odczynniki spełniające wymagania Zamawiającego j)zagwarantują bezpłatny serwis aparatu w czasie trwania umowy k)czas reakcji serwisu nie przekroczy 48 godzin Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.Wypełniony, podpisany i opieczętowany ( pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania formularz ofertowy z dołączoną szczegółową specyfikacją oferowanych odczynników, kalibratorów kontroli innych odczynników i materiałów zużywalnych na podaną ilość testów (tabela nr 1 i 2) wypełnioną tabelę nr 3 (parametry wymagane aparatu koagulologicznego ) VII. I - OŚWIADCZENIA 1.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych; 2.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych; 3.Oświadczenie wykonawcy, że akceptuje warunki postawione w SIWZ VII. II - DOKUMENTY 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie; 2.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. 3.W razie działania wykonawcy przez pełnomocnika - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. 4.Dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.04.2004r. na oferowane odczynniki i aparat (deklaracja zgodności CE, certyfikat IVD, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych ) 5.Karty charakterystyki w języku polskim dla stosowanych odczynników przy pierwszej dostawie odczynników 6.Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim Dokumenty o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie VII.III- DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW MAJACYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pk-tach VII.II. 1, 2, 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1.nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2.nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. VII.II. 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pk-cie VI.III zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty o których mowa powyżej muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.GROMKOWSKI.REPUBLIKA.PL
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach