Przetargi.pl
Leasing finansowy na dostawę nagłośnienia dla Centrum Kultury Muza w Lubinie

Centrum Kultury "Muza" ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 746-22-55, 7462263 , fax. (076) 746-22-52
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury "Muza"
  ul. Armii Krajowej 1 1
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 746-22-55, 7462263, fax. (076) 746-22-52
  REGON: 00028676900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckmuza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing finansowy na dostawę nagłośnienia dla Centrum Kultury Muza w Lubinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest leasing finansowy na dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla Centrum Kultury Muza w Lubinie, o wartości netto 288708,00zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiem złotych 00100) Zamawiający wymaga finans
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia i w celu potwierdzenia przedstawi Zamawiającemu: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. oryginał lub kserokopia aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Nr 19, poz. 177 i w tym celu potwierdzenia przedstawia Zamawiającemu: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2. Oceny spełnienia warunków określonych w niniejszym rozdziale Zamawiający dokona sprawdzając kompletność, poprawność oraz aktualność złożonych dokumentów (metoda spełnia/nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 2. Preliminarz opłat leasingowych - zgodnie z Załącznikiem nr 3 3. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku podpisania przez osobę nie uprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub ewidencji działalności gospodarczej. 4. Dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu - tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckmuza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach