Przetargi.pl
Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: 1) ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3", 2) pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z termomodernizacją stropów w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie instalacji c.o. i termomodernizacja kamienicy Rynek 18/Opolskiego 1".

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48324590431, , fax. +48327218703
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. +48324590431, , fax. +48327218703
  REGON: 000526883
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją inwestycji pn.: 1) ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3", 2) pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z termomodernizacją stropów w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie instalacji c.o. i termomodernizacja kamienicy Rynek 18/Opolskiego 1".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z: 1) Termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 3 W szczególności zadanie obejmuje pełnienie nadzoru nad wykonaniem m.in. następujących robót: Termomodernizacja budynku szkoły: • docieplenie ścian z uwzględnieniem umieszczenia logo szkoły na wskazanej elewacji, • osuszanie piwnic wraz z izolacją pionową, • wymiana parapetów, części stolarki okiennej i drzwiowej, • ocieplenie dachu, • drenaż wokół budynku, osuszanie piwnic odtworzenie izolacji poziomej, • roboty wykończeniowe: malarskie, posadzkarskie, licowanie ścian, • wentylacja mechaniczna, • wymiana instalacji odgromowej, • wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, • wymiana instalacji c.o., • wymiana instalacji elektrycznej, Likwidacja istniejącego ciągu kanalizacyjnego pod budynkiem szkoły • roboty kanalizacyjne zewnętrzne i wewnętrzne: rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 2) Termomodernizacją stropów w ramach zadania pn.: Wykonanie instalacji c.o. i termomodernizacja kamienicy Rynek 18/Opolskiego 1. W szczególności zadanie obejmuje pełnienie nadzoru nad wykonaniem m.in. następujących robót: • termomodernizacja stropu piwnic, • termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach