Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa bankowa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bankowym

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Bielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 854 92 00, , fax. 33 852 12 24
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
  Bielska 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 33 854 92 00, , fax. 33 852 12 24
  REGON: 000313348
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalslaski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa bankowa Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bankowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa działalności bieżącej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego w bieżącym rachunku bankowym, do wysokości 2 000 000,00 zł. 2. W pkt. II. SIWZ został szczegółowo opisany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium w kwocie 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 zł, należy wnieść w terminie do dnia 11.08.2017 r. do godz. 10:00 w jednej lub w kilku z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 tekst jednolity). Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego w banku: ING Bank Śląski S.A., nr konta 16 1050 1070 1000 0090 3070 9233. W tytule przelewu należy wpisać – Wadium – ZP 592/17. Wadium w formie innej niż pieniądzu powinno zostać zdeponowane w oryginale w osobnej kopercie opisanej – Wadium – ZP 592/17 - w Pokoju nr 9 w Budynku H – Administracja/Dyrekcja w terminie j/w, a kserokopię poręczenia/gwarancji należy dołączyć do oferty. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny składania ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na wskazanym rachunku. 2. W przypadku wadium wniesionego w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane Gwaranta/Poręczyciela oraz Zamawiającego jako beneficjenta, być wykonalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mieć charakter nieodwoływalny oraz terminowy tj. minimum na okres związania ofertą. Ponadto powinny zawierać zobowiązanie Gwaranta/ Poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancyjnej odpowiadającej kwocie wadium wraz z odsetkami na żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż osoba, za którą Gwarant/Poręczyciel udzielił gwarancji/poręczenia nie wywiązała się z zobowiązań wynikających z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 1) i 2) ustawy Pzp lub zawierające oświadczenie, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie osoby, za którą Gwarant/Poręczyciel udzielił gwarancji/poręczenia, z tym zastrzeżeniem, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), oraz w przypadku gdy wadium zostanie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji, poręczenie lub gwarancja muszą wskazywać dane co najmniej jednego z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjanta) i ponadto do oferty powinna zostać załączona umowa regulująca współpracę tych podmiotów, wskazująca podmiot wyznaczony do reprezentowania ich wobec Zamawiającego w zakresie wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 tekst jedn. z późn. zm.), dalej zwanej ustawą PB, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy PB inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy PB.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty i oświadczenia, które oferta powinna zawierać. 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzenia przelewu wadium lub kserokopia poręczenia/gwarancji. Ponadto w przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) umowa regulująca współpracę tych podmiotów, wskazująca podmiot wyznaczony do reprezentowania ich wobec Zamawiającego, w zakresie wniesienia wadium. 4. Dokument, z którego wynika uprawnienie do składania oświadczenia woli. 5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach