Przetargi.pl
Dostawa wysokoprzepływowego aspiratora do pobierania prób aerozoli oraz aparatu do badania parametrów fizykochemicznych atmosfery (moduł bazowy)

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40007 Katowice, ul. Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12
  40007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, , fax. 323 592 048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wyższa Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wysokoprzepływowego aspiratora do pobierania prób aerozoli oraz aparatu do badania parametrów fizykochemicznych atmosfery (moduł bazowy)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokoprzepływowego aspiratora do pobierania prób aerozoli oraz aparatu do badania parametrów fizykochemicznych atmosfery (moduł bazowy)”, zwanych dalej „urządzeniami”. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (tj. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r.), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. 2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z dostarczeniem, rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wyznaczone przez Zamawiajacego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem: a) część A – Wysokoprzepływowy aparat do poboru prób aerozoli - 1 szt. b) część B – Aparat do badania parametrów fizykochemicznych atmosfery - 1 szt. 5) Zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie: do dnia 31.10.2017 r. (część A i B). 6) Adres dostawy (Część A, B): Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk o Ziemi Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 7) Okres gwarancji. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi: - w zakresie części A – 12 miesięcy; - w zakresie części B – 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31731100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną