Przetargi.pl
Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów w Tychach

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 43100 Tychy, ul. Budowlanych
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 227-70-06, 3271491, , fax. 322 277 008
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Budowlanych 59
  43100 Tychy, woj. śląskie
  tel. 032 227-70-06, 3271491, , fax. 322 277 008
  REGON: 16634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.tychy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa skrzyżowania ulic Filaretów i Wejchertów w Tychach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty drogowe, w tym: - wymagania ogólne (tymczasowa organizacja ruchu, nadzory branżowe), - roboty przygotowawcze (roboty rozbiórkowe), - roboty ziemne (roboty pomiarowe, wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni), - ułożenie rur ochronnych pod kable energetyczne, - odwodnienie (montaż studni rewizyjnej, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami), - przebudowa tarczy skrzyżowania: kostka brukowa betonowa wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - przebudowa chodnika - kostka brukowa betonowa wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - elementy ulic (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe), - docelowa organizacja ruchu, - zieleń (trawniki), - roboty odtworzeniowe, - regulacje pionowe urządzeń podziemnych, - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza całości robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz innych dokumentów składanych wraz z ofertą niewymienionych powyżej: a) Oferta wykonawcy b) Kosztorys ofertowy c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dołączonych dokumentów d) W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, pełnomocnictwo dla jednego z wykonawców lub osoby trzeciej, podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach