Przetargi.pl
"Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie Regis"

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Pełnienie obsługi serwisowej instalacji wentylacji i klimatyzacji przy szybie Regis"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. 1.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego za wynagrodzeniem usług serwisowych odnoszących się do instalacji wentylacji i klimatyzacji zlokalizowanej w obiektach przy szybie „Regis” oraz instalacji klimatyzacji w budynku obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko, na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”. 1.2. Świadczenie usług serwisowych ma na celu zapewnienie przez Wykonawcę prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji i klimatyzacji, zlokalizowanej w obiektach przy szybie „Regis” oraz instalacji klimatyzacji w budynku obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko, zwanych dalej „instalacjami”. Prawidłowe funkcjonowanie instalacji polega na: 1) osuszeniu powietrza wentylacyjnego dla szybu „Regis” do zawartości wilgotności bezwzględnej powietrza osuszonego x= 7,0 g/kg (w okresie od 1 kwietnia do 30 września), ilość powietrza nawiewanego Vn= 18000m3/h, 2) ogrzaniu powietrza wentylacyjnego dla szybu „Regis” do temperatury +10oC (w okresie od 1 października do 31 marca), ilość powietrza nawiewanego Vn= 18000m3/h, 3) zapewnieniu wentylacji i klimatyzacji powietrza w pomieszczeniach budynków przy szybie „Regis”, 4) utrzymaniu temperatury powietrza w budynku obsługi stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko w zakresie: a) lato: 21 – 23oC, b) zima: 14 – 16oC. 1.3. Świadczenie usług serwisowych winno być realizowane zgodnie z następującą dokumentacją: 1) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, branża: INSTALACJA KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I CHŁODNICTWA, proj. nr 288.2, wyk. proj.: INSTAL-KLIMA-PROJEKT sp. z o.o., Kraków, sierpień 2009 r. – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, branża: INSTALACJE KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE GRZEWCZE I CHŁODNICZE, nr. oprac. 352, wyk. proj.: INSTAL-KLIMA-PROJEKT sp. z o.o., Kraków, grudzień 2012 r. – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, Etap projektu: PROJEKT WYKONAWCZY, Automatyka Klimatyzacjii Wentylacji, BMS; EKSPO Agencja Projektowa Architektury s.c., Kraków, lipiec 2009 r., proj. nr ES/467/09 – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Przebudowa budynków Nadszybia REGIS Kopalni Soli „Wieliczka” z przeznaczeniem dla obsługi turystów wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną, PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY Automatyka Klimatyzacji i Wentylacji, BMS; EKSPO Agencja Projektowa Architektury s.c., Kraków, grudzień 2012 r., proj. nr ES/467/09/zm – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Instrukcja użytkownika klimatyzatora RAV – SM1607CTP-E + RAV – SP1604AT8-E - załącznik nr 5 do SIWZ. 1.4. Instalacja przy szybie Regis została oddana do użytkowania w czerwcu 2012 r. W roku 2013 wykonano i uruchomiono instalację 2 szt. central osuszających z pompą ciepła EF-102E firmy DST. Zamawiający oświadcza, iż przez cały okres użytkowania instalacja jest serwisowana zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej. 1.5. Instalacja w sterowni stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko została oddana do użytkowania w sierpniu 2016 r. Zamawiający oświadcza, iż przez cały okres użytkowania instalacja jest serwisowana zgodnie z wymogami dokumentacji. 2. Zakres usług serwisowych. 2.1. Usługi serwisowe obejmują: 1) pełnienie gotowości serwisowej, 2) usuwanie wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych instalacji, 3) okresowe przeglądy serwisowo–konserwacyjne serwisowanych urządzeń wchodzących w skład instalacji, 4) zakup i dostarczanie, na odrębne zlecenia Zamawiającego, wszelkich części, podzespołów oraz materiałów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, 5) prowadzenie książki serwisu, 6) bieżącą diagnostykę stanu technicznego instalacji i analizę procesu technologicznego, celem zapobiegania wystąpieniu wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych, 7) wykonywanie remontów w oparciu o opracowany harmonogram remontów, 8) telefoniczne konsultacje i porady z zakresu obsługi i funkcjonowania instalacji. 2.2. W skład instalacji wchodzą następujące podstawowe ich elementy: 1) centrala osuszająca z pompą ciepła EF-102E firmy DST – 3 szt., 2) centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF10 Frapol – 1 szt., 3) centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF 30 Frapol – 1 szt., 4) systemy kanałów wyposażone w klapy p.poż, klapy zwrotne, tłumiki akustyczne kratki, nawiewniki, zawory, przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory kanałowe, 5) klimatyzator typu Split Daikin – 1 szt., 6) agregat chłodniczy o wydajności 125kW WSAT-XEE552 Clivet – 1 szt., 7) klimakonwektory kasetonowe HCE31N Eden – 13 szt., 8) klimakonwektory kasetonowe HCE32N Eden – 4 szt., 9) klimakonwektor kasetonowy CSE 24N Eden – 1 szt., 10) klimakonwektor podokienny Wind 82 Eden – 3 szt., 11) płytowy wymiennik ciepła S19A-1G10-TMTL98-LIQUID Sondex – 1 szt., 12) instalacja wody lodowej – 1 szt., 13) rotacyjny regenerator ciepła – 1 szt., 14) system BMS sterowania i nadzoru pracą instalacji wentylacji i klimatyzacji – 1 szt. 15) klimatyzator RAV – SM1607CTP-E(jednostka wewnętrzna) + RAV – SP1604AT8-E (jednostka zewnętrzna). 2.3. Urządzenia wymienione w pkt 2.2 ppkt 1) do 14) wchodzą w skład instalacji znajdującej się w obiektach przy szybie Regis, klimatyzator wymieniony w pkt 4.2 pkt. 15) znajduje się w obiekcie sterowni stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalni przy szybie Kościuszko. 2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, we własnym zakresie i na własny koszt, specjalistyczny serwis świadczony przez producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji lub przez podmioty upoważnione przez tych producentów, w przypadku, gdy nie będzie w stanie wykonać usług serwisowych samodzielnie lub obowiązek wykonania tych usług przez producenta wynika z przepisów prawa albo dokumentacji wskazanej w pkt 1 ppkt 1.3. 3. Pełnienie gotowości serwisowej. 3.1. Wykonawca zobowiązuje się pełnić, co najmniej jednoosobowe dyżury serwisowe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania systemów łączności umożliwiających zgłaszanie wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 3.3. W ramach pełnienia gotowości serwisowej Wykonawca jest zobowiązany do udzielania telefonicznych konsultacji i porad z zakresu obsługi i funkcjonowania instalacji. 3.4. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego może zgłaszać zapytania telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3.5. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub poinformowanie o sposobie rozwiązania problemu nastąpi nie później niż w terminie do 24 godzin od momentu dokonania zgłoszenia zapytania. 3.6. W przypadku zgłoszenia problemu, który zostanie zidentyfikowany przez pracowników Wykonawcy jako awaria eksploatacyjna lub awaria krytyczna, Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Od momentu poinformowania o tym fakcie, zgłoszenie obsługiwane jest zgodnie z procedurami usuwania awarii eksploatacyjnej lub awarii krytycznej. 4. Usuwanie wad eksploatacyjnych i awarii krytycznych. 4.1. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji w ilości maksymalnej 700 godzin pracy jednego serwisanta. 4.2. Usługi polegające na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji będą sprawowane na zlecenia Zamawiającego. Zamawiający zleci świadczenie usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji w zależności od potrzeb. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części wymiaru usług polegających na usuwaniu wad eksploatacyjnych lub awarii krytycznych instalacji (prawo opcji). 4.3. W razie wystąpienia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej instalacji, upoważniony pracownik Zamawiającego dokona zgłoszenia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej. 4.4. Przez awarię krytyczną należy rozumieć awarię instalacji lub jej części, uniemożliwiającą pracę tych instalacji lub jej części albo brak lub zafałszowanie informacji niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji pochodzących ze sterującego tą instalacją systemu automatyki. 4.5. Przez wadę eksploatacyjną należy rozumieć każde zachowanie instalacji lub jej części powodujące ograniczenie jej funkcjonalności określonej w dokumentacji wskazanej w pkt 1 ppkt 1.3 lub utrudniające jej pracę, a nie będące awarią krytyczną. 4.6. Zgłoszenie wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej należy udokumentować w formie pisemnej, poprzez dokonanie przez Zamawiającego wpisu do książki serwisowej. 4.7. Przekazanie zgłoszenia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej następuje za pośrednictwem telefonu, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą innego ustalonego przez Strony na piśmie sposobu komunikowania. 4.8. Niezwłocznie, po przekazaniu zgłoszenia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej, Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, drogą elektroniczną, faksem lub za pomocą innego ustalonego przez Strony sposobu komunikowania. Pracownik Wykonawcy przyjmujący zgłoszenie jest zobowiązany podać zgłaszającemu swoje imię i nazwisko. 4.9. W przypadku zgłoszenia awarii krytycznej, reakcja serwisowa Wykonawcy nastąpi w ciągu 3 godzin od momentu przekazania zgłoszenia serwisowego awarii krytycznej przez Zamawiającego. Zamawiający udokumentuje dokładną datę i czas reakcji serwisowej, dokonując stosownego wpisu w książce serwisowej. 4.10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii krytycznej w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili podjęcia reakcji serwisowej, a wady eksploatacyjnej w możliwie jak najkrótszym terminie, uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii krytycznej określonego w zdaniu pierwszym wyłącznie w przypadku, gdy obiektywne czynniki niezależne od Wykonawcy, w szczególności konieczność dostarczenia części zamiennych, w tym ich wykonania na indywidualne zamówienie, będą uniemożliwiać zachowanie podanego terminu. 4.11. Odbiór usunięcia wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami: 1) po wykonaniu przez Wykonawcę naprawy, Wykonawca zgłasza jej wykonanie, 2) w trakcie odbioru Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzą stosowny zapis w książce serwisu potwierdzający wykonanie naprawy zawierający w szczególności wszystkie ustalenia poczynione w toku podjętych czynności, datę i czas podejmowanych czynności, ilość godzin pracy serwisantów oraz określą zakres i rodzaj skutków wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej, 3) Zamawiający zobowiązana jest zawiadomić Wykonawcę o pozytywnym odbiorze naprawy lub o braku odbioru naprawy, 4) w przypadku braku odbioru naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji naprawy oraz do ponownego zgłoszenia wykonania naprawy. Po ponownej naprawie postanowienia pkt 1 – 3 stosuje się odpowiednio. Czas od braku odbioru naprawy do ponownego zgłoszenia wykonania naprawy wlicza się do czasu naprawy. 5. Okresowe przeglądy serwisowo – konserwacyjne. 5.1. W ramach realizacji usług serwisowych, Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania w terminach szczegółowo ustalonych z Zamawiającym okresowych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych następujących urządzeń wchodzących w skład instalacji: Lp. Nazwa urządzenia Częstotliwość przeglądów 1) Centrala osuszająca z pompą ciepła EF-102E firmy DST - raz na 3 miesiące, 2) Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF10 Frapol - raz na 3 miesiące, 3) Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna AF 30 Frapol - raz na 3 miesiące, 4) Systemy kanałów wyposażone w klapy p.poż, klapy zwrotne, tłumiki akustyczne kratki, nawiewniki, zawory, przepustnice, czerpnie, wyrzutnie, wentylatory kanałowe - raz na 12 miesięcy, 5) Klimatyzator typu Split Daikin - raz na 6 miesięcy, 6) Agregat chłodniczy o wydajności 125kW WSAT-XEE552 Clivet - raz na 6 miesięcy, 7) Klimakonwektory kasetonowe HCE31N Eden – 13 szt. - raz na 3 miesiące, 8) Klimakonwektory kasetonowe HCE32N Eden – 4 szt. - raz na 3 miesiące, 9) Klimakonwektor kasetonowy CSE 24N Eden - raz na 3 miesiące, 10) Klimakonwektor podokienny Wind 82 Eden – 3 szt. - raz na 3 miesiące, 11) Płytowy wymiennik ciepła S19A-1G10-TMTL98-LIQUID Sondex - raz na 12 miesięcy, 12) Instalacja wody lodowej - raz na 12 miesięcy, 13) Rotacyjny regenerator ciepła - raz na 6 miesięcy, 14) Klimatyzator RAV – SM1607CTP-E + RAV – SP1604AT8-E - raz na 3 miesiące, 5.2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania okresowych przeglądów urządzeń wymienionych w pkt 5.1, zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń wymienionych w pkt 5.1. 5.3. W ramach okresowych przeglądów serwisowo – konserwacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać bieżącą diagnostykę stanu technicznego instalacji obejmującą: 1) usuwanie usterek oraz wykonywanie napraw a także realizację wszelkich prac naprawczych, które nie stanowią usuwania wady eksploatacyjnej lub awarii krytycznej, 2) wykonywanie doraźnych usług serwisowych powodowanych potrzebą optymalizacji pracy instalacji, 3) konserwację instalacji, 4) kontrolę szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. 5.4. W trakcie odbioru przeglądów serwisowo – konserwacyjnych Wykonawca wraz z Zamawiającym sporządzą stosowny zapis w książce serwisu potwierdzający wykonanie przeglądu, zawierający w szczególności wszystkie ustalenia poczynione w toku podjętych czynności, datę i czas podejmowanych czynności. 6. Części zamienne. 6.1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 6.3 i 6.4, Zamawiający ma prawo odrębnie zlecać, a Wykonawca jest zobowiązany na te zlecenia dokonywać zakupu i dostarczenia części zamiennych oraz podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych. Nie dotyczy to materiałów eksploatacyjnych wskazanych w dokumentacji wskazanej w w pkt 1 ppkt 1.3, których zakup jest obowiązkiem Wykonawcy i objęty jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 13 ust. 1 i 2 wzoru umowy. 6.2. W przypadku zleceń, o których mowa w pkt 6.1., Wynagrodzenie, za zakup i dostarczenie części zamiennych lub podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych, będzie stanowić cenę netto tych części lub podzespołów za jaką nabył je Wykonawca, od producenta lub dostawcy, wraz z ewentualnymi kosztami zakupu części zamiennych lub podzespołów w walutach obcych, związanych z obsługą takich transakcji (różnice kursowe, koszty operacji bankowych, koszty dostawy, etc.), powiększoną o marżę w wysokości 10%. Do tak obliczonego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki. 6.3. Maksymalna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 6.2 nie przekroczy w trakcie trwania umowy kwoty wskazanej w § 13 ust. 7 wzoru umowy. Wynagrodzenie będzie należne Wykonawcy wyłącznie za części zamienne oraz podzespoły zakupione i dostarczone przez Wykonawcę w oparciu o zlecenia, o których mowa w pkt 6.1. Zamawiający może zrezygnować z dokonywania zleceń, o których mowa w pkt 6.1 w całości lub w części (prawo opcji). 6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania, we własnym zakresie, zleceń zakupu i dostarczenia wszelkich części lub podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych na rzecz podmiotów trzecich, w szczególności jeżeli wymaga to zachowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień przez Zamawiającego. 6.5. O konieczności dokonania zakupu i dostarczenia części zamiennych lub podzespołów niezbędnych do wykonania usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego przed dokonaniem zakupu tych części. W przypadku dokonania przez Wykonawcę zakupu części zamiennych lub podzespołów przed udzieleniem zlecenia, o którym mowa w pkt 6.1, Zamawiający odmówi dokonania zapłaty wynagrodzenia za dostarczone części zamienne lub podzespoły. 6.6. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych, atestów, certyfikatów, znaków jakości producenta, aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności dotyczących zakupionych i dostarczonych części zamiennych, jeżeli takie dokumenty zostały wydane. 6.7 Niezależnie od gwarancji producenta oraz praw przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi za wady rzeczy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wymienione części oraz podzespoły, na okres 12 miesięcy od chwili montażu części zamiennych lub podzespołów w instalacjach. W przypadku ujawnienia się wad zainstalowanych części zamiennych lub podzespołów we wskazanym okresie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany lub naprawy wadliwych części zamiennych lub podzespołów. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do specyfikacji, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 4 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/TEM/63. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 9 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach