Przetargi.pl
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, Dietla
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
  Dietla 5
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 182 677 469, , fax. 182 677 469
  REGON: 29795100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scru.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU OBROTOWEGO/POŻYCZKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu obrotowego/pożyczki w kwocie 1 200 000 PLN na obsługę bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu usługi zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz szczegółowe elementy w załączniku nr 1.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – jeśli dotyczy tj. nie dotyczy instytucji finansowych, którzy nie są zobligowani do posiadania koncesji czy zezwolenia, a mają w zakresie działalności świadczenie usług finansowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty - dołączyć następujące oświadczenia: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru dołączonego do specyfikacji jako załącznik nr 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy także w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach