Przetargi.pl
Opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 40 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 40 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania jest opracowanie kompletnej dokumentacji aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku nr 40 Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, obejmującej dokumentację projektową (wraz z wizualizacją pomieszczeń), szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru wyposażenia, kosztorys inwestorski i przedmiar robót, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca: 2.1) opracuje kompletną dokumentację projektową wraz z wizualizacją aranżacji wnętrz i wyposażenia budynku nr 40 (tj. mebli, sprzętu i urządzeń, w tym medycznych) - rzuty poszczególnych kondygnacji z całościowym rozmieszczeniem wyposażenia; 2.2) opracuje szczegółowy opis i wykaz wyposażenia (dla każdego pomieszczenia osobno w ramach danej kondygnacji) wraz z opisem przyjętych rozwiązań jakościowych, materiałowych i wykończeniowych oraz z rysunkami przyjętego wyposażenia, w szczególności mebli, zabudów mebli, itp. wraz z wymiarami; 2.3) opracuje przedmiar robót i kosztorys inwestorski, uwzględniające wszystkie aspekty realizacji przez podmiot trzeci prac przewidzianych w Dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę; 2.4) pełnić będzie nadzór autorski; czynności nadzoru autorskiego Wykonawca realizował będzie w następującym zakresie: 2.4.1) uczestnictwo w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia przez podmiot trzeci w oparciu o Dokumentację opracowaną przez Wykonawcę, w tym w szczególności udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub pytania skierowane do Zamawiającego przez Oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia - w czasie 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy treści pytania. 2.4.2) bieżącej koordynacji i nadzoru nad prawidłową realizacją umowy/umów na wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia przez podmiot trzeci w oparciu o Dokumentację opracowaną przez Wykonawcę - przez cały okres trwania umowy/umów, tj. od dnia otrzymania przez Wykonawcę informacji Zamawiającego o podpisaniu umowy z podmiotem trzecim, aż do zakończenia prac i podpisania przez Zamawiającego protokołu/ów odbioru końcowego (bez zastrzeżeń). W tym zakresie obowiązki Wykonawcy obejmują: - pobyt na terenie prowadzonych prac (np. w trakcie dostaw i montażu wyposażenia), - udział w naradach organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie, w tym prowadzenie narad, - dokonywanie stosownych uzgodnień z pracownikami Zamawiającego (np. jakościowych, kolorystycznych, funkcjonalnych, organizacyjnych, terminów odbiorów wyposażenia itp.), - bieżące sprawdzanie jakości wykonanego i dostarczanego wyposażenia oraz jego zgodności z Dokumentacją, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i przepisami prawa, w tym bieżące informowanie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości we wskazanym zakresie, - uczestniczenie w odbiorach wyposażenia (częściowych i końcowych) oraz potwierdzanie faktyczne wykonanych prac, - skompletowanie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych dokumentów dotyczących dostarczonego i zamontowanego wyposażenia (np. atesty, certyfikaty) i przekazanie kompletu tych dokumentów Zamawiającemu w terminie umożliwiającym dokonanie przez Zamawiającego odbioru wyposażenia, - ścisłą współpracę z Zamawiającym, w szczególności z pracownikami i przedstawicielem Zamawiającego, - konsultacje telefoniczne i mailowe według potrzeb Zamawiającego. 3) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy – załączniku nr 5 do SIWZ. 4) Wykonawca opracuje dokumentację w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację architektoniczną budynku nr 40 w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji budynku nr 40 autorstwa KKAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac dokonać własnej analizy przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji architektonicznej oraz przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń budynku nr 40, celem dokonania własnej inwentaryzacji i dokładnych pomiarów. Zamawiający oświadcza, że w budynku nr 40 są prowadzone roboty budowlane obejmujące przebudowę i rozbudowę tego obiektu, których przewidywany termin zakończenia przypada na dzień 17.02.2020 r. 5) Zamawiający informuje, że przekazana dokumentacja architektoniczna budynku - rzuty kondygnacji, zawiera jedynie częściowo i orientacyjnie naniesione wyposażenie, które zweryfikowane zostanie i uzupełnione przez Wykonawcę w opracowywanej przez niego Dokumentacji, zgodnie z funkcjami poszczególnych pomieszczeń wskazanymi w rzutach poszczególnych kondygnacji budynku nr 40. 6) Wykonawca opracuje Dokumentację, która uwzględniać będzie późniejsze wykonanie, dostawę i montaż wyposażenia budynku nr 40, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym zgodnie z wymaganiami higieniczno – sanitarnymi, przeciwpożarowymi, warunkami BHP (w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy przy, dla których sporządzana jest dokumentacja), i obowiązującymi normami dotyczącymi jakości mebli, sprzętu, urządzeń i innego wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy Wykonawcy - zał. nr 1 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ, Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach