Przetargi.pl
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycjami dotyczącymi termomodernizacji budynków szkół w miejscowościach Halasy oraz Rzeczyca.

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miedzyrzecgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycjami dotyczącymi termomodernizacji budynków szkół w miejscowościach Halasy oraz Rzeczyca.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycjami obejmującymi termomodernizacje budynków szkół w miejscowościach Halasy oraz Rzeczyca. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują przede wszystkim czynności określone w pkt. 2.1 i 2.4. SIWZ, jako nadzór w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz instalacji elektrycznych poprzez współudział inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach/zakresach zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 1. część 1 zamówienia – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Halasach. Obiekt objęty niniejszą inwestycją zlokalizowany jest na działce nr 391 w m. Halasy, pod adresem Halasy 41, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Budynek szkoły jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyjnymi łącznikiem i halą sportową, o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 1166,00 m2, kubaturze 5761,59 m3 i wymiarach w rzucie wynoszących S x L = 37,00 m x 78,45 m. Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej, o ścianach murowanych, otynkowanych oraz drewnianej, płatwiowo-kleszczowej konstrukcji dachu. Prace budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Halasach obejmują swym zakresem: a) modernizację instalacji grzewczej b) wymianę okien na okna PCV c) wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED. Budynek będzie użytkowany w oparciu o istniejące przyłącza, wprowadzone modernizacje nie wymagają zwiększenia parametrów mediów – w tym mocy poszczególnych gestorów sieci. 2. część 2 zamówienia – Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy. Obiekt objęty niniejszą inwestycją zlokalizowany jest na działce nr 532 w m. Rzeczyca, pod adresem ul. Gościniec 74, Rzeczyca, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Budynek szkoły jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia z jednokondygnacyjnym łącznikiem oraz halą sportową. Konstrukcja budynku wykonana jest w technologii tradycyjnej, o ścianach murowanych z izolacją termiczną, otynkowanych oraz drewnianej, płatwiowo-kleszczowej konstrukcji dachu nad budynkiem szkoły. Prace budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy obejmują swym zakresem: a) montaż instalacji wentylacji mechanicznej – zgodnie z Decyzją Nr MP/241/19 z dnia 22.07.2019 r., znak sprawy AB.M.6740.266.2019.MS o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych; b) modernizację instalacji centralnego ogrzewania c) budowę instalacji fotowoltaicznej d) wymianę instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED Pozostała część budynku nie ulegnie zmianie pod względem funkcjonalnym i sposobu użytkowania. Budynek będzie użytkowany w oparciu o istniejące przyłącza, wprowadzone modernizacje nie wymagają zwiększenia parametrów mediów – w tym mocy poszczególnych gestorów sieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. Wraz z ofertą Wykonawca składa Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach